Helsingin seudun vieraskielinen väestö tuplaantuu vuoteen 2030 mennessä

Vieraskielisen väestön määrän ennustetaan kasvavan Helsingin seudun 14 kunnan alueella nykyisestä 164 000:sta lähes 350 000:een vuoteen 2030 mennessä. Seudun vieraskielisen väestön osuus kasvaa näin ollen nykyisestä 11,5 prosentista 21 prosenttiin. Uudet ennustevaihtoehdot ovat 55 000–68 000 henkeä kolme vuotta sitten laadittua ennustetta korkeammat. Vuonna 2015 alkaneen turvapaikanhakijoiden määrän kasvun arvioidaan lisäävän seudun vieraskielistä väestöä 15 000–28 000 henkeä vuoteen 2030 mennessä.

Vieraskielisen väestön osuus korkein Vantaalla vuonna 2030.

Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan vieraskielisen väestön määrä kasvaa Helsingissä vuoteen 2030 mennessä nykyisestä 83 000:sta 164 000:een, ja sen osuus väestöstä kasvaa 13,5 prosentista 23 prosenttiin. Espoossa määrä kasvaa 35 000:sta 84 000:aan ja osuuden ennustetaan kasvavan 13,3 prosentista 26 prosenttiin. Vantaalla asuu nyt 30 000 vieraskielistä ja vuoden 2030 ennuste on lähes 70 000, mikä merkitsee sitä, että vieraskielisten osuus koko väestöstä kasvaa nykyisestä 14,4 prosentista 28 prosenttiin. Kehysalueella asuu tällä hetkellä 14 000 vieraskielistä, ja määrän ennustetaan kasvavan 30 000:een eli vajaaseen kahdeksaan prosenttiin koko väestöstä.

Eri kieliryhmien jakautumisen kuntiin ennustetaan jatkuvan nykyisen kaltaisena. Helsingissä vuonna 2030 suurimman ryhmän ennustetaan olevan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kieliryhmä, kun taas Espoossa ns. Kauko-Aasian kieliryhmä on suurin. Vantaalla sen sijaan suurimmat kieliryhmät ovat Baltian alueen kielten ja venäjän kielen samansuuruiset ryhmät. Kehysalueella näyttää Baltian kieliryhmä kasvavan selvästi suurimmaksi.

Vieraskielisen väestön ennuste kattaa oletukset turvapaikan hakijoiden määrän kehityksestä

Pääkaupunkiseudun kuntiin ja seudun kehysalueelle on laadittu Helsingin, Espoon ja Vantaan tilasto- ja tutkimusyksikköjen yhteistyönä uusi vieraskielisen väestön ennuste vuosiksi 2016–2030. Ennuste on laadittu kahdeksalle kieliryhmälle kahtena vaihtoehtona, jotka perustuvat erilaisiin, vuoden 2015 marraskuussa tehtyihin oletuksiin turvapaikan hakijoiden määrän kehityksestä. Vaikka ennusteeseen liittyy nyt erityistä epävarmuutta, on huomattava, että turvapaikan hakijoiden osuus seudun ulkomaalaisväestön kasvusta on vain 10–15 prosenttia.

Julkaisussa on myös arvio erityisiä kotouttamisresursseja vaativan väestönosan kehityksestä. Vähemmän kuin kymmenen vuotta maassa asuneen ulkomailla syntyneen väestön osuus on nyt noin puolet vieraskielisistä, mutta osuus pienenee reiluun kolmasosaan 2030 mennessä.

Julkaisu:

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2015–2030. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastoja 2016:1, pdf

Tiedustelut:

Pekka Vuori, Helsinki, p. 09 310 36300
Teija Jokiranta, Espoo, p. 043 826 5208
Juhani Riihelä, Vantaa, p. 09 8392 2987