Arviointikertomus vuodelta 2019 julkaistu. Kuvassa kertomuksen kansi, jossa näkymä Tokoinlahdelta kohti Ympyrätaloa.

Tarkastuslautakunta: Pormestarimalli muutti Helsingin johtamista

Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä on muuttanut kaupungin johtamista. Pormestarin ja kaupunginkanslian on helpompi ohjata toimialamalliin pohjautuvaa kaupunkikokonaisuutta kuin aiempia lukuisia virastoja.

Johtamisjärjestelmästä on kuitenkin tullut pormestarimallin myötä hajanainen. Toimialoilla on epäselvyyttä siitä, kuka ohjaa mitäkin asiaa, kun ohjausta tulee pormestarilta ja apulaispormestarilta, heidän avustajiltaan sekä erilaisilta ohjausryhmiltä. Apulaispormestareilla ei ole toimivaltaa ohjata toimialoja, mutta heidän ohjausvaltaansa kohdistuu silti odotuksia. Apulaispormestareiden ja toimialajohtajien välinen työnjako ei ole selkeä tiedotusvälineille, kuntalaisille eikä henkilöstölle. Pormestarin vahva rooli uudessa johtamisjärjestelmässä on herättänyt huolta vallan keskittymisestä. Kansliapäällikön roolista ei ole muodostunut vastavoimaa pormestarille.

Helsingin tarkastuslautakunta arvioi pormestarin ja apulaispormestareiden sekä kaupunginkanslian toimialoille antamaa ohjausta ja eri toimijoiden roolia vuoden 2019 arviointikertomuksessaan. Uusi johtamisjärjestelmä ja toimialamalli otettiin käyttöön kesäkuussa 2017.

Opettajien valmiudet digiloikkaan eivät olleet Helsingissä tavoitteiden mukaiset

Tarkastuslautakunta arvioi perusopetuksen digitalisaation toteutumista syksyn 2019 tilanteessa ennen kuin koronaepidemia aiheutti valtakunnallisen digiloikan peruskouluissa. Digitalisaatio-ohjelmaa toteutettiin Helsingissä vuosina 2016–2019. Digitaaliset ympäristöt, järjestelmät ja laitteet oli saatu peruskouluissa käyttöön ohjelman mukaisesti, mutta opettajien pedagoginen ja digitaalinen osaaminen oli jäänyt ohjelman tavoitteista. Tämä johtui siitä, että koulutustarjonta ei ollut riittävä eikä opettajien osallistuminen tarjolla oleviinkaan koulutuksiin ollut kovin mittavaa.

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon laadunvalvonta toimii

Kaupungin järjestämän vanhusten ympärivuorokautisen hoidon laadunvalvonta on riittävää ostopalveluissa ja tyydyttävää kaupungin omassa palvelutuotannossa. Laadunvalvonnassa ei ole havaittu suuria epäkohtia, vaikka yksittäisiä puutteita onkin ollut. Ongelmia saattaa jatkossa syntyä hoitoalalla vallitsevan henkilöstöpulan takia. Kantelujen määrä on ollut melko vähäinen sekä kaupungin omassa että yksityisessä palvelutuotannossa.

Arviointikertomus valtuuston käsittelyyn 17.6. 

Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.  Arviointikertomus 2019 on luettavissa verkossa osoitteessa: www.arviointikertomus.fi. 

Kaupunginvaltuusto käsittelee arviointikertomusta kokouksessaan 17.6.2020.

Kuva: Jussi Hellsten.