Kuva: Aleksi Poutanen

Tarkastuslautakunta: Helsingissä on edelleen tuhansia asunnottomia

Helsingin tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2017 arviointikertomuksessaan muun muassa asunnottomuutta, saattohoitoa, rakennushankkeiden toteutumista sekä hankintojen ohjausta ja valvontaa.

Tarkastuslautakunta totesi, että pitkäaikaisasunnottomuutta on saatu vähennettyä, mutta asunnottomuus kokonaisuutena on kasvanut ja muuttanut muotoaan kymmenen vuoden vertailujaksolla. Erityisesti nuorten ja maahanmuuttajien asunnottomuus on kasvanut. Tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvia piiloasunnottomia on noin kaksi kolmasosaa asunnottomista. Asunnottomien kokonaismäärä Helsingissä on yli 3 500.

Asumisneuvontatoiminnalla on ollut merkittävä häätöjä vähentävä vaikutus. Tarkastuslautakunnan mielestä asumisneuvontatoiminnan riittävyys tulee turvata. Lautakunta havaitsi myös, ettei strategiaohjelman 2013–2016 mukaista toimialojen yhteistä suunnitelmaa asunnottomuuden vähentämiseksi ole laadittu eikä myöskään asumiskuntoutusohjelmaa psykiatria- ja päihdepalveluissa ole tehty.

Saattohoidon osaamista kehitettävä

Saattohoitoa arvioidessaan lautakunta totesi, että saattohoito on laadukasta varsinkin vaativalla erityistasolla (HYKS) ja erityistasolla Suursuon sairaalassa ja kotisairaalassa. Perustason hoidossa osaaminen ja edellytykset kuitenkin vielä vaihtelevat. Kotihoidossa, palvelutaloissa, palveluasumisessa ja laitoksissa hoitajien ja lääkäreiden saattohoidon asiantuntemusta sekä yhteistyötä potilaiden ja omaisten kanssa tulee kehittää.

Rakennushankkeissa ongelmana aikataulujen venyminen

Lautakunta arvioi myös rakennushankkeiden toteutumista. Arvioinnissa havaittiin, että rakennushankkeiden kustannukset ylittävät arvioidun melko harvoin. Aikataulujen venyminen on sen sijaan yleisempää. Kustannuksia ja aikatauluja voitaisiin hallita paremmin panostamalla enemmän suunnitteluvaiheeseen.

Eettiset periaatteet tutuksi hankintakoulutuksissa

Hankintoihin liittyvässä arvioinnissa toteutettiin kysely, jonka perusteella havaittiin ylemmän tason esimiesten olevan alemman tason esimiehiä luottavaisempia siihen, että eettisiä periaatteita noudatetaan hankinnoissa. Esimieskoulutuksissa tulee huomioida sisäinen valvonta yhtenä koulutusaiheena ja liittää eettiset periaatteet osaksi hankintakoulutuksia. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että työntekijöillä on turvallinen ilmapiiri tuoda esiin väärinkäytösepäilyjä.

Arviointikertomus valtuustoon käsittelyyn 20.6.

Tarkastuslautakunta on kuntalain mukaan välittömästi kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida, miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2017 arviointikertomuksen 10.4.2018 ja se tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 20.6.2018. Arviointikertomuksessa käsitellään yhteensä 17 aihetta ja esitetään 45 suositusta.

Arviointikertomus 2017 on luettavissa verkossa osoitteessa: www.arviointikertomus.fi.

JAA