Monikulttuurista toimintaa Kinaporissa

Monikulttuurista toimintaa Kinaporissa

Kinaporin palvelukeskus järjestää monikulttuurista matalan kynnyksen toimintaa kuten tuettuja pienryhmiä sekä suomen kielen opetusta. Ryhmissä asiakas saa tietoa mm. suomalaisesta yhteiskunnasta, arkielämän taidoista sekä ajankohtaisista asioista. Muiden asiakkaiden ja ryhmäläisten kohtaaminen sekä vertaisuuden kokeminen auttavat asiakasta löytämään ja tuomaan esiin omia voimavarojaan.

MultiKulti on tuettu, kädentaitoihin painottuva ryhmä. Osallistujat ovat kotoisin pääasiassa Euroopan ulkopuolisista maista. Kädentaitojen tekeminen ryhmässä tukee suomen kielen oppimista ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa käsitystä itsestä aktiivisena toimijana. Aiempaa kokemusta tai osaamista ei tarvita.

Kiina-Suomi taide- ja käsityöryhmä on tarkoitettu sekä kiinaa puhuville että suomea puhuville asiakkaille. Tuetussa ryhmässä tutustutaan yhdessä kiinalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriin kädentaitojen parissa.

Suomen kielen opetukseen liittyviä ryhmiä on kaksi. Luetaan yhdessä -ryhmässä opetellaan yhdessä suomen kieltä. Ryhmä kuuluu valatakunnalliseen verkostoon, joka tukee maahan muuttaneiden, erityisesti naisten, kielen oppimista ja kotoutumista. Työväenopiston järjestämällä Arkisuomea senioreille –kurssilla opiskellaan suomen alkeita.

Ryhmissä asiakkaalla on suomen kielen harjoittelun lisäksi mahdollisuus puhua myös äidinkieltään ja tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia. Ryhmissä teemat suunnitellaan kotoutumista tukeviksi.

Kantaväestöön kuuluvien asiakkaiden kohtaaminen ja kulttuurien välinen tutustuminen mahdollistuu ja se puolestaan mahdollistaa myös kielitaidon kehittymisen. Kotoutumisen kokemus vahvistuu tutussa ja turvallisessa ryhmässä, johon kuuluu myös suomalaisia ikäihmisiä. Tavoitteena kotoutumisen tukemisen lisäksi on, että asiakas integroituu lopulta myös muuhun palvelukeskuksen toimintaan.

Kaikki monikulttuuriset ryhmät ovat avoimia ja niihin voi tulla mukaan milloin vain. Lisätietoa ryhmistä ja muusta monikulttuurisesta toiminnasta 09 3106 4141.  Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.


Tukea kotoutumiseen

Kinaporin monikulttuurisen toiminnan avulla pyritään edistämään ikääntyneiden maahan muuttaneiden asiakkaiden hyvinvointia sekä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumista. Työntekijöiltä saatu tuki, vertaistuki, muu sosiaalinen tuki ja harrastusmahdollisuudet edesauttavat kotoutumista ja mahdollistavat osallisuutta.

Asiakkailla on mahdollisuus saada myös henkilökohtaista sosiaaliohjausta. Monet ikääntyvistä maahan muuttaneista eivät välttämättä ole osanneet hakea palveluja, joihin he olisivat oikeutettuja. Kun luottamus palvelukeskuksen työntekijöihin syntyy, kynnys avun ja neuvon kysymiseen madaltuu.

Lisätietoa Kinaporin palvelukeskuksen sivuilla    
     

JAA