Käsi kädessä, yhdessä eteenpäin

Moni omaishoitaja kaipaa ystävän tukea

Suurin osa saa riittävästi tarvitsemiaan palveluja, mutta se ei yksin riitä. Moni koki omaishoitajuuden vaikuttavan eniten ystävyyssuhteiden ylläpitoon. Kaikista vastanneista 39 % koki että se vaikuttaa aina tai usein. Erityisesti alle 18 -vuotiaiden omaishoitajista 44 % ja ikääntyneiden omaishoitajista 40 % kokivat näin. Moni omaishoitaja jää yksin omaisensa kanssa ilman ystäviä ja tukiverkostoa. Helsingissä tämä on huomioitu omaishoidon toimintakeskusten monipuolisessa toiminnassa.

Kaikista omaishoitajista noin ¾ osaa koki saavansa riittävästi palveluja. Kysymykseen mitä palveluja puuttuu alle 18 -vuotiaiden omaishoitajat toivoivat enemmän vapaita, lomia ja tilaispäishoitoa, kotihoitoa tai kotiapua, henkilökohtaista avustajaa sekä taksi- ja kuljetuspalveluja. 18-64 -vuotiaiden omaishoitajat toivoivat lisää vapaita, lomia ja tilaispäishoitoa, henkilökohtaista avustajaa, taksi- ja kuljetuspalveluja, asumisen tukemiseen liittyviä palveluja sekä harrastuksiin, virkistykseen ja ulkoiluun liittyviä palveluja. Ikääntyneiden omaishoitajat toivoivat lisää siivousapua ja kotihoito- ja kotiapupalvelua sekä vapaita, lomia ja tilapäishoitoja.


Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden muutoksen vaikutukset

Hiukan yli puolet vastaajista katsoi, että 1.1.2018 voimaan tulleet omaishoidon tuen myöntämisperusteet ottavat entisiä myöntämisperusteita paremmin huomioon perheen kokonaistilanteen, fyysisien avun tarpeen lisäksi hoidon sitovuuden ja henkisen kuormittavuuden. Noin kolmannes koki, etteivät uudet myöntämiskriteerit ota entisiä paremmin huomioon perheen kokonaistilannetta.


Jaksaminen

Parhaiten jaksamista tukee hyvä suhde hoidettavaan läheiseen. 72 % vastanneista kokee, että sellainen suhde on aina, ja 23 % että on usein. Omaishoitajista 5 % vastasi, että omaishoitajan toimiminen ei tunnu vaivan arvoiselta koskaan.

Vastanneista joka neljäs koki, että saa aina arvostusta omaishoitajana toimimisesta ja yksi kolmasosa että saa arvostusta usein. Ikääntyviä hoitavien omaishoitajien yleisen arvostuksen kokemus on suurempaa kuin muiden asiakasryhmien omaishoitajilla. Alle 18 -vuotiaiden omaishoitajista joka viides kokee että heitä ei arvosteta omaishoitajina.


Tietoa omaishoidon tuesta kaivataan

Viime vuonna tehdyssä omaishoitaja-kyselyssä yli 80 % ikääntyneiden omaishoitajista koki saaneensa tietoa omaishoitajuutta tukevista palveluista. Alle 65-vuotiaiden omaishoitajista tietoa sai n. 70 %. Lisäksi he kokivat että itse on pitänyt etsiä tiedot. Kaikissa asiakasryhmissä tähän kysymykseen vastanneista enemmistö toivoi kaikista palveluista kattavaa tietopakettia.

Omishoitajuuteen liittyvää tietoa www.hel.fi -sivuilla