Helsinki on tehostanut yksityisten palveluntuottajien valvontaa

Viime viikkoina on tullut esille vakavia epäkohtia vanhusten ja vammaisten hoidossa. Tämän vuoksi Helsinki on tehostanut vanhusten, vammaisten, lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostopalvelujen valvontaa. Helsinki on myös lisännyt resursseja valvontaan.

Ennakoivaa ja suunnitelmallista valvontaa

Ostopalvelujen valvonta perustuu palveluntuottajan kanssa tehtyyn sopimukseen. Sopimuksen pohjana on palvelun kilpailutuksessa käytetty palvelukuvaus. Siinä on määritelty tarkasti ostettavalle palvelulle asetetut vaatimukset. Valvonta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön palveluntuottajien kanssa.

Ennakoivista valvonnan keinoista keskeisin on palveluntuottajan omavalvonta, jonka pohjaksi he tekevät lain edellyttämät omavalvontasuunnitelmat. Yksiköiden omavalvontasuunnitelmat tulee olla asiakkaiden ja omaistensa helposti saatavilla ja nähtävillä.

Palveluntuottajia tavataan säännöllisesti yhteisissä neuvotteluissa, yhteistyökokouksissa, koulutuksissa ja auditointikäynneillä.

Yksiköihin tehdään tarkastuskäyntejä

Ostopalveluyksiköihin tehdään myös tarkastuskäyntejä. Tarkastuskäynnit voivat olla: 1) toimiluvan saamiseen tai toiminnan muutokseen liittyviä, 2) etukäteen sovittuja ja suunniteltuja auditointikäyntejä tai 3) nopealla aikataululla tehtäviä ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä.

Ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä tehdään esimerkiksi, jos saamme palvelusta palautetta asiakkailta, omaisilta tai yksiköiden työntekijöiltä. Saatu palaute selvitetään huolellisesti ja palautteen antaja saa selvityksen tilanteesta. Myös nimettömät palautteet selvitetään.

Palautetta kaupungin omista ja ostopalveluista voi antaa esimerkiksi kaupungin palautejärjestelmän kautta.

Tarkastuskäynneillä varmistetaan, että yhteistä sopimusta noudatetaan ja että palvelu on palvelukuvauksen mukaista.

Tarkastuskäynneillä muun muassa seurataan yksikön:

  • henkilöstömäärää ja -rakennetta
  • lääkehoidon käytäntöjä
  • asiakaskirjauksia
  • rajoittamistoimenpiteiden käyttöä ja
  • henkilöstön täydennyskoulutusta.

Palveluntuottajilta pyydetään nähtäväksi myös ennalta ilmoittamattomilta viikoilta dokumentit toteutuneista työvuoroista.
Kunkin palveluntuottajan osalta seuraamme samalla tavoin kuin oman toiminnan osalta asiakkailta, omaisilta tai henkilöstöltä saatuja palautteita.

Tarkastuskäynneistä tehdään muistiot, joihin kirjataan huomiot ja mahdolliset sovitut toimenpiteet aikatauluineen.

Valvontaa on tehostettu

Viime aikaisten tapahtumisen vuoksi Helsinki on tehostanut valvontaa ja lisännyt ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä. Myös valvonnan resursseja on lisätty.

Olemme myös käynnistäneet yhtenäisen palveluntuottajien ohjausmallin kehittämisen. Yhtenäistämme palveluntuottajien valvontaan liittyviä käytäntöjä ja kehittämme toimintatapoja palvelujen laadun seurataan.

Lisätietoa: