Vaikea lumitilanne aiheuttaa riskejä erityisryhmille

Pitkään jatkunut runsasluminen talvisää ja liukkaat kelit aiheuttavat parhaillaan monia merkittäviä turvallisuusriskejä kaikille kansalaisryhmille. Liikenneturvallisuus heikkenee, kaatumiset lisääntyvät, katolta putoavat lumet aiheuttavat loukkaantumisvaaraa, kattorakenteiden kantavuudet joutuvat koetukselle ja hälytysajoneuvojen viiveet saattavat hätätilanteissa olla normaalia pidempiä.

Näistä riskeistä ja niiden hallinnasta on puhuttu paljon tämän talven aikana. Samoin talvikunnossapidosta vastaavat tahot kuin myös yksittäiset kansalaiset ovat pyrkineet tekemään parhaansa tässä vaikeassa tilanteessa.

Vaikka runsas lumimäärä ja vaihteleva keli aiheuttavat meille kaikille lisätyviä turvallisuusriskejä toivomme, että erityisesti asuintalojen talvikunnossapidossa otetaan korostetusti huomioon ne erityisryhmät, joilla riskit kasvavat muita enemmän ilman omaa valintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Tähän ryhmään kuuluvat erityisesti vanhukset, vammaiset ja lapset. Riittämättömästi hoidettu talvikunnossapito saattaa aiheuttaa vanhuksille ja vammaisille ylitsepääsemättömiä vaikeuksia huolehti perustarpeistaan sekä estää ulkona liikkumisen täysin, varsinkin mikäli heillä ei ole omaisia tai muita läheisiä tai eivät kuulu kotihoidon piiriin. Lapsille liikkuminen lumen täyttämässä ympäristössä, jossa tehdään mittavia talvikunnossapitotöitä luo heille monia vaaran paikkoja.

Pelastuslaitos toivoo, että taloyhtiöt ja talvikunnossapidosta vastaavat tahot ottavat nämä erityisryhmät ja heidän riskinsä huomioon toimissaan sekä pyrkivät kaikin mahdollisin tavoin estämään ja minimoimaan heille kohdentuvat turvallisuusriskit.