Ehkäisevän päihdetyön tunnustuspalkinto Helsingin poliisille

03.03.2017 10:10

Pääkaupunkiseudun ehkäisevän päihdetyön toimijat palkitsivat ehkäisevän päihdetyön taitajia. Taitajat 2016 -palkinto jaettiin nyt viidettä kertaa. Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen valitsivat kukin oman palkinnonsaa-jansa.

Tunnustuksella kunnat haluavat nostaa esille vaikuttavaa ehkäisevän päihdetyön laajaa kenttää; työ on vaikut-tamista ja useiden toimijoiden yhteistyötä lasten ja nuorten elinympäristössä.

Helsingin nuorten ehkäisevä päihdetyö Klaari Helsinki myönsi Taitaja 2016 -palkinnon Helsingin poliisin ennalta estävän toiminnan poliiseille. He ovat läsnä alueellisissa tilaisuuksissa ja verkostoissa, joissa näkyminen auttaa tekemään poliisia tunnetuksi ja helpottaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä. Poliisi on tiedottanut lasten ja nuorten vanhempia kodeissa tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä koteihin lähetetyllä kirjeellä ja tuo aina tarvittaessa asiantuntemuksellaan tietoa asukkaille ja nuorille. Esimerkkeinä ovat mm. Maunulan yksikön po-liisin jalkautuminen nuorten tapahtumiin ja Malmilla toteutettava jalkautuva nuorisotyö, jossa poliisi on mu-kana aktiivisena toimijana. Poliisi koetaan luotettavaksi yhteistyökumppaniksi, jonka asiantuntemusta arvos-tetaan laajasti Helsingissä eri alueilla.


Helsingin poliisin palkitut sekä Mari Sirén ja Eija Krogerus Klaari Helsingistä.

Vantaan ehkäisevän päihdetyön Taitajat 2016 -palkinnon saajaksi valittiin Vantaan kaupungin koulun sosiaali-työn yksikön kuraattorit.  Espoossa palkinto myönnettiin mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtavalle sosiaa-lityöntekijälle Martti Marilalle. Kauniaisissa palkinnon sai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Suomen Mie-lenterveysseuran kehittämän ja koordinoiman Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajille ja kehittäjille, jotka ovat varhaiskasvatuksen, neuvolan, perheneuvolan ja perhetyön työntekijöitä, opettajia ja koulukuraattoreita.

 

JAA