Kuvituskuva. Iloinen poika kahden pallon kanssa.

Harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy Helsingissä

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävän harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy Helsingissä tänään 19.4.2021. Ensivaiheessa mukana on 21 koulua. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän jälkeen koulun tiloissa tai sen läheisyydessä. Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön hanke. Helsingin kaupunki sai ministeriöltä miljoonan (1,0) euron avustuksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen mallin kautta.

Koronavirustilanteen aiheuttamat rajoitukset ja viranomaisten antamat terveysturvallisuusohjeet huomioidaan harrastamisen Suomen mallin toiminnassa, joka on keväällä 2021 suunnattu 3. –6. luokkien oppilaille. Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastaminen on tällä hetkellä mahdollista kaupungin hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa erityisjärjestelyin. Toiminnassa noudatetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa varten laadittuja koronaohjeistuksia ja harrastusten järjestäjät ovat sitoutuneet noudattamaan laatimaansa terveysturvallisuussuunnitelmaa.

Lasten ja nuorten harrastustoiveet näkyvät harrastusvalikoimassa

Harrastamisen Suomen mallissa on keskeistä lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus. Lasten ja nuorten toiveet mieluisista harrastuksista kartoitettiin valtakunnallisen koululaiskyselyn kautta. Helsingissä koululaisten suosittuja harrastustoiveita olivat mm. parkour, kuvataide, elokuva, teatteri, ruuanlaitto, koodaus, pelisuunnittelu, robotiikka ja eläinharrastus. ”Lapsilta ja nuorilta saatu palaute on meille äärettömän arvokasta. Haluamme ottaa heidät mukaan myös toiminnan kehittämiseen, jotta voimme vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja yhdenvertaista kuulluksi tulemista”, kertoo projektipäällikkö Irma Sippola.

Harrastukset tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia

Korona-aika on heikentänyt lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia ja lisännyt heidän yksinäisyyttänsä. Nyt tarvitaan kavereita ja mielekästä hyvinvointia edistävää tekemistä jaksamisen tueksi. Ennen kaikkea lasten ja nuorten harrastusten tuominen koulupäivän jälkeen koulujen tiloihin sekä toiminnan maksuttomuus madaltavat harrastamisen kynnystä.

Koululaisten toiveiden pohjalta rakennettu laadukas ja monipuolinen harrastusvalikoima tuo tekemistä koululaisten iltapäiviin. ”Harrastukset tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Harrastuksissa keskeistä on mielekäs tekeminen, kaverisuhteet ja myös uusien taitojen harjoittelu ja oppiminen. Kun harrastukset nivotaan koulupäivien yhteyteen, ilta-aikaa vapautuu perheiden yhteiseksi ajaksi”, kertoo perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen.

Harrastamisessa korostuvat yhteisöllisyys, yhteenkuuluvuus ja kaverisuhteiden luominen. “Kouluterveyskyselyn mukaan meillä on aivan liian paljon lapsia, jotka kertovat, että heillä ei ole yhtään kaveria. Harrastaminen, yhdessä tekeminen ja onnistuminen ovat tärkeitä keinoja poistaa tätä kokemusta” toteaa aluepäällikkö Tiina Hörkkö kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelusta.

Koulupäivän jälkeen järjestettävällä toiminnalla tuodaan harrastaminen lähemmäksi myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia, ja luodaan polkuja pitkäkestoiseen harrastamiseen. “Olemme huomanneet, että lapsilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia harrastaa. Tämä johtuu monesta asiasta. Maksuton harrastamisen malli onkin erityisesti yhdenvertaisuutta edistävää tekemistä”, jatkaa Hörkkö.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus harrastukseen. Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksien parantaminen ja tietoisuuden lisääminen oman alueen vapaa-ajan toiminnoista on vuonna 2021 Helsingin kaupungin eri toimialojen yhteinen hyvinvoinnin edistämisen tavoite, jota seurataan osana talousarvion toteutumista.

Toiminta käynnistyy terveysturvallisuus huomioiden

Kevään 2021 pilottivaiheessa on mukana 21 koulua. Harrastuksiin voivat ilmoittautua mukaan seuraavien koulujen 3. –6. luokkien oppilaat: Hietakummun ala-asteen koulu, Keinutien ala-asteen koulu, Koskelan ala-asteen koulu, Laajasalon peruskoulu, Laakavuoren ala-asteen koulu, Latokartanon peruskoulu, Metsolan ala-asteen koulu, Pihkapuiston ala-asteen koulu, Pihlajamäen ala-asteen koulu, Porolahden peruskoulu, Pukinmäenkaaren peruskoulu, Puotilan ala-asteen koulu, Ruoholahden ala-asteen koulu, Snellmanin ala-asteen koulu, Staffansby lågstadieskola, Tapanilan ala-asteen koulu, Toivolan koulu, Vesalan peruskoulu, Vuoniityn peruskoulu, Yhtenäiskoulu ja Åshöjdens grundskola.

Tiedot harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta. Kevään 2021 pilottiin osallistuvat koulut ovat tiedottaneet huoltajia uusista harrastusryhmistä myös Wilman kautta. Yläkouluikäisten harrastustoiminnan käynnistyminen siirtyy myöhempään ajankohtaan koronan aiheuttamien rajoitusten takia. Tavoitteena on tarjota harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa kaikille helsinkiläisten peruskoulujen 3.–9. luokkien oppilaille lukuvuonna 2021–2022.

Uudenlaista yhteistyömallia rakentamassa

Harrastustoiminta toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, seurojen, yritysten ja muiden lapsille ja nuorille harrastustoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda uusia yhteistyömalleja sekä kehittää toimintaa oppien ja kokemusten pohjalta.

Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivuilla

Tiedot harrastusryhmistä koulujen omilla verkkosivuilla (Meidän koulu/Kerho ja harrastustoiminta –osio) 

Tietoa harrastamisen Suomen mallista ja lasten harrastustoiveista OKM:n verkkosivuilla

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa varten laaditut koronaohjeistukset

Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä. Uutinen kaupungin verkkosivuilla 18.1.2021


Kuva: Maarit Hohteri, Helsingin kaupunki