HSK:lta peritään takaisin vuoden 2018 avustukset, 57 421 euroa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan tiistaina 16.6. periä takaisin Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n vuoden 2018 toiminta-avustuksen 27 663 euroa ja tilankäyttöavustuksen 29 758 euroa eli yhteensä 57 421 euroa. Päätös syntyi äänestyksen tuloksena 10-3. Päätöksestä jätettiin yksi (1) eriävä mielipide.

Liikuntajaosto päätti kokouksessaan 9.6. periä takaisin 7 % HSK:n saamasta vuoden 2018 avustussummasta. Jaoston kokouksen jälkeen apulaispormestari Nasima Razmyar käytti otto-oikeuttaan ja otti päätöksellään 10.06.2020, § 3 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi liikuntajaoston 9.6.2020 § 13 tekemän Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry:n toiminta- ja tilankäyttöavustusten takaisinperintää koskevan päätöksen. Lautakunnan kokouksessa 16.6. esitys sai vastaehdotuksen, jonka mukaan HSK:lta perittäisiin takaisin vuoden 2018 toiminta-avustuksesta 9 000 euroa ja tilankäyttöavustuksesta 9 000 euroa eli yhteensä 18 000 euroa. Takaisinperittävä summa olisi ollut noin kolmasosa seuran vuonna 2018 saamasta toiminta- ja tilankäyttöavustuksesta. Vastaehdotuksen mukaan määrän katsottiin olevan kohtuullinen avustusehtojen vastaiseen toimintaan suhteutettuna. Vastaehdotus sai lautakunnan äänestyksessä kolme (3) ääntä ja alkuperäinen esitys kymmenen (10) ääntä.

Lautakunta perustelee vuoden 2018 avustussummien takaisinperintää liikunnan avustusten hakuohjeissa mainittujen hyvän hallintotavan ja Reilun Pelin periaatteiden noudattamatta jättämisellä.

Avustuksen myöntäjän ja avustuksen saajan välisessä asiassa ei ole kyse kurinpitomenettelystä, vaan siitä että seura ei ole toiminut eettisten periaatteiden mukaisesti.

Päätöksensä periä avustukset takaisin lautakunta perustaa avustusten yleisohjeeseen, joissa todetaan, että avustus on palautettava Helsingin kaupungille, jos avustuksen saaja ei ole noudattanut avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja – tässä tapauksessa eettisiä sääntöjä ja urheilun Reilun pelin periaatteita - ja menettelyllä on katsottava olevan vähäistä suurempi merkitys.

HSK:lle myönnetyt avustukset vuosina 2018 ja 2019 
Helsingin kaupunki katsoo, että HSK ei ole noudattanut avustuspäätöksessä asetettua Reilun Pelin periaatteita koskevaa ehtoa vuoden 2018 osalta. Vuoden 2019 toiminnan osalta kaupunki katsoo, että HSK on vuoden 2019 aikana ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin saattaakseen toimintansa Reilun Pelin periaatteiden mukaiseksi, ja että takaisinperintään ei ole perusteita.

Takaisin peritään siten vuoden 2018 toiminta-avustus 27 663 euroa ja tilankäyttöavustus 29 758 euroa, eli yhteensä 57 421 euroa.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi HSK:lle vuonna 2019 toiminta-avustusta 24 897 euroa ja tilankäyttöavustusta 44 402 euroa (23.4.2019, § 74 ja § 75).

HSK:lle myönnetyt avustukset vuonna 2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto myönsi 9.6.2020 kokouksessaan HSK:lle toiminta-avustusta 18 419 euroa ja tilankäyttöavustusta 46 090 euroa vuodelle 2020. Avustukset maksetaan avustuksen saajille yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen.