Ruoppausalus ja konttialus Vuosaaren satamassa. Kuva: Väylävirasto

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt valmistuivat

Vuosaaren meriväylän ja satama-altaan syventämistyöt on saatu päätökseen. Keväällä 2020 aloitetussa hankkeessa meriväylä ja osa satama-alueesta syvennettiin 11 metristä 13 metriin. Maa-aineksia ruopattiin noin 1,1 miljoonaa kuutiota, josta saatiin 800 000 kuutiota louhetta hyötykäyttöön Helsingin aluerakentamisen tarpeisiin. Tämä vastaa noin 30 000 rekkakuormaa.

Väyläviraston, Helsingin Satama Oy:n ja Helsingin kaupungin yhteishanke valmistui aikataulussa ja alitti merkittävästi kustannusarvion. Hanke maksoi 26,5 miljoonaa euroa, joka on yli kymmenen miljoonaa euroa vähemmän kuin alkuperäinen budjettiarvio. Lisäksi EU myönsi hankkeelle 20 prosentin CEF-tuen, jonka tarkoituksena on kehittää liikenteen tehokkuutta ja vähentää sen ympäristöhaittoja. 

 "Suurimpana yksittäisenä tekijänä budjetin alittamiselle voidaan pitää sitä, että Vuosaaren urakan kilpailutus osui yhtäaikaisesti Helsingin kaupungin Hernesaaren ruoppaus- ja täyttöurakan kanssa, joka mahdollisti hyvän tarjouksen antamisen kummastakin. Valikoituneella urakoitsijalla, Terramare Oy:llä, on myös laadukas kalusto ja kokenut henkilöstö, jolloin työskentely on tehokasta", kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Seppo Paukkeri.

Syvennystöiden ansiosta Vuosaaren satama voi jatkossa vastaanottaa isompia konttilaivoja. Tämä pienentää konttiliikenteen ympäristövaikutuksia, sillä kerralla voidaan kuljettaa isompia lasteja. Samalla isompien laivojen avulla saavutetaan kuljetuskustannussäästöjä.

"Vuosaari Suomen merkittävin ulkomaankaupan pääsatama ja vilkkain konttisatama. Hankkeen merkitys on tärkeä satamalle, mutta vielä merkittävämpää sataman asiakkaille ja sitä kautta Suomen ulkomaan kaupalle”, sanoo Helsingin Sataman rahdin liiketoimintajohtaja Jukka Kallio.

Syvennystyöt sujuivat turvallisesti vilkkaan laivaliikenteen keskellä

Suomen vilkkaimmalla väylällä liikkuu noin kolme tuhatta alusta vuodessa. Väylä ja satama pidettiin auki koko syvennyshankkeen ajan. Tämä vaati merkittäviä panostuksia alusliikenteen, huviveneilyn ja työkoneiden yhteensovittamiseen.

"Ruoppaus- ja louhintatyöt piti toteuttaa väylällä niin, että isot rahtialukset pystyivät ohittamaan työkohteet turvallisesti. Vaikka töiden vuoksi väylälle jouduttiin asettamaan ylimääräisiä viitoituksia ja nopeusrajoituksia, kaikki hankeosapuolet olivat valmiita joustamaan ja halusivat omalta osaltaan myötävaikuttaa hankkeen turvalliseen toteuttamiseen", Seppo Paukkeri kiittelee.

Vedenalaisessa louhinnassa syntyvä louhe kuljetettiin vesiteitse Hernesaaren edustalle, missä se hyödynnetään asuinalueen rakentamiseen tarvittavissa meritäytöissä. Alue muuttuu rakentamisen myötä merelliseksi matkailu- ja vapaa-ajanpalveluihin keskittyneeksi asuinalueeksi, kun satama- ja teollisuustoiminnot siirtyvät muualle.

"Meriteitse toteutettu kuljetus vähensi kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta, liikennehaittoja ja kustannuksia", kertoo Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen.

Urakan ympäristövaikutuksia seurattiin säännöllisesti. Kalastovaikutuksia kompensoidaan hankkeessa vielä vuoteen 2023 asti istuttamalla vuosittain alueelle 40 000 siianpoikasta.

Uusi väylä otettiin käyttöön marraskuun 2021 lopussa. Pääurakoiden valmistumisen jälkeen alueella viimeistellään vielä sataman poijuportin laajennus sekä Kuiva Hevosen eroosiosuojaus, jotka ovat osana EU-rahoitusta.

Hankkeen rakennuttajana ja valvojana toimi Ramboll CM Oy. 

Kuva: Väylävirasto

Katso hankkeen verkkosivut