Täytäntöönpanokielto kaasuputken raivaukselle osassa Patolan metsää – työt alkuun muualla Patolassa

Kaasuputken linjan raivaustöitä Patolan metsässä ei ole päästy aloittamaan suunnitellussa aikataulussa. Töiden piti alkaa lintujen pesimäkauden päätyttyä elokuun alussa, mutta töitä ei ole vielä aloitettu, koska Helsingin luonnonsuojeluyhdistys haki töille toimenpidekieltoa liito-oravan elinympäristöön vedoten.

Asiaa on käsitelty elo-syyskuussa Uudenmaan ELY-keskuksessa, Helsingin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus asetti 4. syyskuuta puunkaadoille toistaiseksi täytäntöönpanokiellon siinä osassa Patolan metsää, joka on liito-oravan ydinaluetta. Täytäntöönpanokielto koskee myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä kohtia, joista on tehty jätöslöytöjä. Asian käsittely jatkuu Helsingin hallinto-oikeudessa.

Raivaustyöt aloitetaan 9. syyskuuta alkavalla viikolla alueella, jota täytäntöönpanokielto ei koske, eli Itsenäisyydenpuistossa, Henrik Sohlbergin puistossa ja Patolan metsän itäosassa. Linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja puistoissa ja suurimmassa osassa Patolan metsää, jotta rakentamisen vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Putken rakentaminen edellyttää työturvallisuuden ja työkoneiden vaatiman tilan takia noin 12 metriä leveää puutonta työaluetta. Normaalisti kaasuputken rakentamiseen raivataan 20 metriä leveä tila, mutta Patolassa työtilan leveydestä on tingitty, jotta metsää säästyisi mahdollisimman paljon. Putken rakentamisen jälkeen rakennustöihin käytetty työmaatie muutetaan ulkoiluraitiksi. Niillä kohdin, jossa putki kulkee nykyisen raitin vieressä, raitti kunnostetaan töiden jälkeen.

Kun rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjalle jää ulkoiluraitin viereen viiden metrin levyinen puuton vyöhyke, joka maisemoidaan. Muilta osin työmaa-alue kunnostetaan mahdollisimman luonnonmukaiseksi metsäksi.  

Putken siirto edellytys asuntorakentamiselle, uuden päiväkodin avaamiselle ja Raide-Jokerille

Patolaan rakennettava kaasuputki korvaa Käskynhaltijantien varressa kulkevan putken. Putken siirto on tarpeen, jotta Käskynhaltijantielle voidaan rakentaa Raide-Jokerin raiteet ja kadun varteen uusia asuntoja.

Tuusulanväylän länsipuolella uutta putkea rakennetaan Suursuonpuiston, Suursuonlaidan, Pirjontien ja Pirkkolantien reunaan sekä Maunulanpuistoon. Maunulassa ja Pirkkolassa kaasuputki täytyy siirtää, jotta uudet asuinrakennukset ja Raide-Jokeri voidaan rakentaa. Myös päiväkoti Suursuo–Stigenin uudisrakennuksen käyttöönotto edellyttää putken siirtämistä.

– Kaasuputkiurakan mahdollinen viivästyminen vaikuttaisi päiväkoti Suursuo–Stigenin ensi kesäksi suunniteltuun käyttöönottoon, Patolan ja Maunulan asuntorakentamiseen sekä Raide-Jokerin toteutukseen, projektipäällikkö Silja Hurskainen Helsingin kaupungilta toteaa.

Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasumilta. Asiasta on päättänyt kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus vuonna 2018.

Asian käsittely tähän mennessä

  • Helsingin kaupunki suunnitteli aloittavansa kaasuputken linjan raivauksen Patolassa elokuun 2019 alussa
  • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaati Uudenmaan ELY-keskukselta puiden hakkuille toimenpidekieltoa.
  • ELY-keskus hylkäsi vaatimuksen ja perusteli päätöstään sillä, että toimenpidekielto on tarpeeton eikä puiden kaatamiseen tarvita poikkeamislupaa.
  • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati täytäntöönpanokiellon määräämistä toimenpidekieltoasiassa.
  • Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätöksen, jossa se katsoi, että täytäntöönpanokiellon antamiseen ei ole aihetta.
  • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys valitti Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
  • Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle ja määräsi alueelle täytäntöönpanokiellon asian käsittelyn ajaksi.
  • Toimenpidekieltoasian käsittely jatkuu Helsingin hallinto-oikeudessa.


Lisää aiheesta:

hel.fi/johtosiirrot