Vanhankaupunginlahti ja Ruohokarin puusaareke. Kuva: Kalle Meller.

Vanhankaupunginlahden Ruohokarin metsikköä pienennetään uhanalaisten lintujen auttamiseksi

Helsingin Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen Ruohokarin puustoisen alueen pinta-alaa pienennetään alueen uhanalaisten rantaniittyjen ja niiden lajiston elinolojen parantamiseksi 15. helmikuuta alkaen. Ruohokarin puusaareke on laajentunut selvästi viime vuosikymmeninä. Puuston leviäminen on pienentänyt luonnonsuojelualueen avoimia rantaniittyjä ja muita avoimia alueita suosivalle uhanalaiselle lintulajistolle sopivaa aluetta.

Vanhankaupunginlahti on suojeltu etenkin linnustoarvojensa takia. Ruohokarin puuston vähentäminen on Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymän Vanhankaupunginlahden hoito- ja käyttösuunnitelman mukainen toimenpide.

Puiden poisto lisää avomaiden linnuston elintilaa

”Ruohokarin puusaarekkeen pienentäminen lisää alueen suojeluarvoltaan tärkeimmän lintulajiston, erityisesti kahlaajien ja vesilintujen, elinmahdollisuuksia”, toteaa puheenjohtaja Aleksi Mikola Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry:stä.

Ruohokarin metsäsaareke on keskellä Vanhankaupunginlahden arvokkainta ja pitkään laidunnettua rantaniittyä. Metsäsaarekkeen puusto vähentää avomaiden linnustolle sopivaa elinaluetta paitsi pienentämällä rantaniityn pinta-alaa, myös siksi, että avomaiden linnusto pitää tiettyä lajikohtaista vähimmäisetäisyyttä metsän reunaan. Alueen uhanalaisimman ja arvokkaimman linnuston kannalta parasta olisi poistaa Ruohokarin kaikki puut, jolloin keskellä parasta rantaniittyä oleva, avoimen alueen pinta-alaa ja yhtenäisyyttä merkittävästi vähentävä tekijä poistuisi.

”Linnustoltaan Vanhankaupunginlahtea arvokkaammat rantaniityt esimerkiksi Liminganlahdella ja Viron rannikolla ovat kauttaaltaan avoimia. Ruohokarin kaikkien puiden poistaminen lisäisi Vanhankaupunginlahden linnustoarvoja merkittävästi, joten sitä kannattaa pitää Vanhankaupunginlahdella pitemmän aikavälin tavoitteena”, kertoo erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos Suomen ympäristökeskuksesta.

Tänä talvena Ruohokarin metsikön reunoilta kaadetaan rantaniitylle viime vuosikymmenten aikana levinnyttä puustoa. Puut kaadetaan metsurityönä ja kuljetetaan jäätietä pitkin rantaan. Osa kaadetuista rungoista jätetään maapuiksi Ruohokarin alueelle ja osa viedään Vanhankaupunginlahden ympärysmetsiin maapuiksi tuottamaan uhanalaiselle metsälajistolle olennaista lahopuuta.

Ruohokarin metsäsaareke toimii piilo- ja väijymispaikkana monille lintujen munia ja poikasia saalistaville lajeille. Puuston vähentäminen pienentää näiden lajien mahdollisuuksia saalistaa rantaniityn lintujen pesiä ja poikasia. Vuosikymmeniä jatkuneissa linnustoseurannoissa rantaniityillä pesivien lintujen pesimämenestyksen on havaittu huonontuneen ja olevan nykyään varsin heikkoa.

Vanhankaupunginlahden arvokkaita perinneympäristöjä, rantaniittyjä ja -laitumia, uhkaa umpeenkasvu, eli pääasiassa puiden ja järviruo’on levittäytyminen aikaisemmin avoimille ja matalakasvuisille alueille. Tämän takia puiden vähentäminen ja ruovikon kurissa pitäminen niittämällä ja laiduntamalla ovat parhaat keinot rantaniittyjen uhanalaisen lajiston suojelemiseksi ja elinmahdollisuuksien parantamiseksi.

Hakalanniemeen uusi lintujen katselulava

Samaan aikaan Ruohokarin metsätöiden kanssa kaadetaan Hakalanniemestä ensi vuoden aikana rakennettavan uuden katselulavan kohdalta noin 50 keskikokoista runkoa ja muutama pienempien pihlajien ryhmä. Metsätyöt tehdään, jotta katselulavan rakentaminen on mahdollista. Samalla parannetaan lavalta avautuvaa näkymää.

Puut kaadetaan talvella ennen lintujen pesimäkautta, joten pesimälajistolle ei aiheudu häiriötä. Metsätyöt tehdään vähintään 500 metrin päässä Vanhankaupunginlahden merikotkien pesästä, joten ne eivät aiheuta merkittävää häiriötä pariskunnan mahdollisen pesinnän alkuvaiheelle.

Ruohokarin ja Hakalanniemen puidenkaatoalueet (pdf)

Kuva: Kalle Meller.