Jätkäsaaren Saukonpaadenpuisto iltahämärässä. Takana häämöttää Lauttasaari. Kuva: Antti Pulkkinen

Ranta-alueiden valaistuksen periaatteet tueksi rantojen ja rantareittien suunnitteluun

Helsingin kaupunki on määritellyt valaistustavat ranta-alueilleen ja -reiteilleen. Valaistuksen kehittämisen tavoitteena on ollut yhtenäistää kaupunkikuvaa sekä tuoda johdonmukaisuutta valaistusratkaisuihin. Työn aikana järjestettyjen asukas- ja asiantuntijatyöpajojen sekä karttakyselyn avulla lisättiin ymmärrystä Helsingin ranta-alueiden käyttäjien tarpeista ja toiveista. 

Helsingin ranta-alueet ja reitit muodostavat noin 130 kilometriä rantaviivaa. Rantavyöhyke koostuu monipuolisista ympäristöistä, joissa yhdistyvät erilaiset maisemalliset, toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset piirteet. Rannoilla liikutaan monin eri tavoin ja tarpeet valaistukselle vaihtelevat. Valaistuksella voidaan mahdollistaa sujuva ja turvallinen liikkuminen tai muodostaa elämyksellisiä reittejä erikoiskohteiden kohdevalaistuksella.

Rantojen käyttäjät mukana periaatteiden määrittelytyössä

Meri ja rannat koskettavat läheisesti jokaista helsinkiläistä, sillä kaupungin kaikki asukkaat asuvat alle 10 kilometrin päässä merestä. Tästä syystä suunnittelutyössä selvitettiin myös asukkaiden eli rantojen käyttäjien tarpeita ja toiveita valaistuksen suhteen karttakyselyllä ja työpajoissa. 

Vuorovaikutuksen tulokset tiivistettiin neljäksi käyttäjäprofiiliksi. Profiilit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan yksi asukas voi edustaa useampaa käyttäjäprofiilia samanaikaisesti tai esimerkiksi viikon eri päivinä. Profiilit on sijoitettu nelikenttään suhteessa aktiivisuuteen ja rauhoittumiseen sekä rakennettuun ja luonnontilaiseen ympäristöön.

Valaistustarpeet vaihtelevat satamista lepakkoalueisiin 

Rantareittien varrella olevien alueiden luonne vaihtelee luonnontilaisista luonnonsuojelualueista tiiviisti rakennettuihin rantoihin. Meren rannat ja jokivarsien ympäristöt ovat Helsingille ominaisia ympäristöjä, joiden valaisemisella voidaan korostaa kaupungin merellisyyttä ja omaleimaisuutta ja tuoda ranta-alueita kaupunkilaisten käyttöön myös pimeään aikaan. Toisaalta ranta-alueilla esiintyy myös valolle herkkiä eliölajeja, joiden tarpeet on otettava huomioon valaistussuunnittelussa.

”Valaisemiseen liittyy monia ristiriitoja. Rantareitin valaisemisessa pitää ratkaista, painotetaanko turvallista ja sujuvaa liikkumista vai pimeyttä ja mahdollisuutta ympäristön havainnointiin”, toteaa Helsingin kaupungin valaistuspäällikkö Juhani Sandström

Valaistuksen periaatteissa määritellään valaistustavat luonteeltaan erilaisille ranta-alueille ja reiteille sekä niihin pohjaavat ohjeelliset valaistusratkaisut. Valaistuksen suunnittelun tavoitteena on löytää eri aluetyypeille soveltuvia ratkaisuja, jotka ovat sekä energiatehokkaita että kaupunkikuvallisesti ja teknisesti laadukkaita. Valaistuksen tekniset ominaisuudet ja etenkin säätömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti, jolloin valaistussuunnittelussa voidaan huomioida entistä paremmin niin käyttäjien kuin luonnon erilaiset tarpeet.

Valaistuksen rooli on kaupungin ympärivuotisen käytettävyyden ja saavutettavuuden sekä viihtyisyyden tekijänä merkittävä. Valaistuksella voidaan mahdollistaa sujuva ja turvallinen liikkuminen tai muodostaa elämyksellisiä reittejä erikoiskohteiden kohdevalaistuksella. Valaistussuunnittelussa tulee huomioida maiseman eri elementit ja alueiden identiteetit, jotta rantojen valaistuksesta saadaan maisemallisesti yhtenäinen, mutta alueiden erityispiirteitä kunnioittava ja Helsingin imagoa tukeva kokonaisuus.

Tutustu julkaisuun seuraavasta linkistä: Helsingin ranta-alueiden valaistuksen periaatteet -julkaisu (pdf 11Mt)

Kuva: Antti Pulkkinen


Helsingin kaupungin merellinen strategia antaa saariston ja ranta-alueiden tarjonnan ja vetovoiman kehittämiselle suuntaviivat vuoteen 2030 asti. Tavoitteena on parantaa merellisiä palveluja ja kohteiden saavutettavuutta, edistää merellisiä tapahtumia sekä jatkaa lähisaariston avaamista virkistyskäyttöön.