Havainnekuva pohjoisbaanasta Tapanilan aseman kohdalta.

Pohjoisbaanan linjaus kulkee junaradan varressa Käpylästä Vantaan rajalle – kerro mielipiteesi suunnitelmasta

Helsingin kaupunki laatii parhaillaan yleissuunnitelmaa pyöräliikenteen pääreitille junaradan varteen Käpylän ja Vantaan rajan välille, yhteensä noin 9 kilometrin matkalle. Pohjoisbaanasta tavoitellaan sujuvaa ja laadukasta pyöräliikenteen pääyhteyttä. Linjausvaihtoehto on nyt päätetty ja kaupunkilaisia kannustetaan kertomaan mielipiteensä suunnitteluratkaisuista. Yleissuunnitelmaluonnokseen voi tutustua ja siitä voi antaa palautetta Kerro
Kantasi -verkkopalvelussa 22.5. asti.

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattava laadukkaiden pyöräteiden, baanojen verkko. Baanat mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen. Pohjoisbaana on osa rakentuvaa baanaverkostoa, muodostaen suoran yhteyden Käpylästä Vantaan rajalle. Se kulkee junaradan itäpuolella yhdistäen matkallaan Oulunkylän, Pukinmäen, Malmin, Tapanilan ja Puistolan.

Parhaillaan laadittavassa yleissuunnitelmassa laaditaan lähtökohdat tarkemmalle suunnittelulle: määritetään Pohjoisbaanan linjaus ja suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan niiden toteutuskustannuksia. Lisäksi arvioidaan hankkeen vaikutuksia liikenteeseen kulkumuodoittain, ympäristöön ja päästöihin.

Jatkosuunnitteluun valittiin lähimpänä junarataa kulkeva linjausvaihtoehto

Yleissuunnitelmaa laadittaessa tarkasteltiin aluksi useita eri reittivaihtoehtoja Pohjoisbaanalle. Tehtyjen tarkastelujen ja kaupunkilaisilta kerätyn palautteen perusteella jatkosuunnitteluun valittiin reittilinjaus, joka kulkee koko matkan Käpylästä Vantaan rajalle junaradan varressa. Rataa myötäilevä linjaus tukee parhaiten baanalle asetettuja tavoitteita reitin suoruudesta ja tasaisuudesta, verkoston jatkuvuudesta sekä saavutettavuudesta. Lisäksi radan varressa kulkeva linjaus minimoi risteämiset muun liikenteen kanssa parantaen liikenneturvallisuutta ja pyöräliikenteen sujuvuutta.

Yleissuunnitelmassa esitettävä linjaus kulkee monin paikoin nykyistä radan varressa kulkevaa pyöräreittiä pitkin. Täysin uusia reittilinjauksia on Taivaskalliossa, Pukinmäessä Kehä I:n kohdalla ja Tapanilassa. Malmilla pyöräliikenteen väylä siirtyy koko Malminkaaren matkalla ajoväylän toiselle puolelle radan viereen. Tapanilassa uusi reittilinjaus kulkee Saniaistien eteläosasta radan varteen ja jatkaa radan varressa Tapanilan asemalle saakka alittaen Fallkullantien ja ylittäen Tapanilan aseman alikulun. Lisäksi Puistolan aseman kohdalla baanan pyöräliikenne erotellaan aseman alikulun liikenteestä erilleen omaan tasoonsa.

Osalla matkaa Pohjoisbaana on suunniteltu toteutettavan pyöräkatuna, jolla autolla on kuljettava pyöräliikenteen tahtiin. Pyöräkatuosuudet sijaitsevat Savelassa ja Puistolassa. Lisäksi linjaukselle on esitetty kolme uutta siltaa sekä nykyisten siltojen uusimista ja leventämistä baanaliikenteen tarpeisiin paremmin soveltuviksi. Suunnitellut uudet siltapaikat ovat Vantaanjoella, Kehä I:llä sekä Tapanilan asemalla.

Suunnittelun eteneminen ja osallistuminen

Tarkempiin suunnitelmiin ja havainnekuviin voi tutustua Kerro kantasi -palvelussa, missä kaupunkilaisia kannustetaan kertomaan mielipiteensä yleissuunnitelmaluonnoksesta. Kyselyyn voi vastata 22.5.2022 asti.

Pohjoisbaanan yleissuunnitelman laadinta on loppusuoralla ja yleissuunnitelman on määrä valmistua keväällä 2022. Pohjoisbaanan toteutuu osissa ja sen rakentaminen voi alkaa toteutussuunnittelun jälkeen 2023 alkaen. Koko yhteyden valmistumisaikataulu varmentuu tarkemmassa suunnittelussa.