Patolan kaasuputken linjausta tarkistettiin – liito-oravan ydinalueeseen ei kajota

Patolan metsään rakennettavalle maakaasun siirtoputkelle on suunniteltu uusi linjaus, joka kiertää liito-oravan ydinalueen ja lisääntymis- ja levähdyspaikat. Aiempaan suunnitelmaan verrattuna linjaus siirtyy 10–40 metriä pohjoisemmaksi noin 400 metrin matkalla metsän länsiosassa. Puiden kaataminen uuden linjauksen kohdalta alkaa tällä viikolla.

Linjausta tarkistettiin, jotta kaasuputken rakennustyöt eivät viivästyisi. Putkea ei ole päästy rakentamaan aiemman suunnitelman mukaisesti, koska korkein hallinto-oikeus asetti syyskuussa puunkaadoille toistaiseksi voimassa olevan täytäntöönpanokiellon. Asia päätyi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän toimenpidekieltohakemuksen takia. Uusi linjaus kiertää toimenpidekiellossa olevan alueen, ja näin ollen estettä töiden aloittamiselle ei ole.

Liito-oravan reviirin lisäksi linjauksessa on huomioitu muut arvokkaat luontokohteet sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman ja parakkialueen suojellut jäännökset. Linjauksesta on sovittu yhdessä muinaisjäännösten suojelusta vastaavien viranomaisten kanssa.

Patolaan rakennettava kaasuputki korvaa Käskynhaltijantien varressa kulkevan putken. Putken siirto on tarpeen, jotta Käskynhaltijantielle voidaan rakentaa Raide-Jokerin raiteet ja kadun varteen uusia asuntoja. Putkea uusitaan myös Maunulassa Tuusulanväylän länsipuolella.

– Maunulassa päiväkoti Suursuo-Stigenin uudisrakennus voidaan ottaa käyttöön vasta, kun vanha kaasuputki on korvattu uudella. Näin ollen kaasuputkiurakan viivästyminen lykkäisi päiväkodin ensi kesäksi suunniteltua käyttöönottoa, projektipäällikkö Silja Hurskainen Helsingin kaupungilta toteaa.

Muualla Patolassa työt alkoivat syksyllä

Raivaustyöt aloitettiin Patolassa jo syksyllä alueella, jota täytäntöönpanokielto ei koske, eli Itsenäisyydenpuistossa, Henrik Sohlbergin puistossa ja Patolan metsän itäosassa. Linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja puistoissa ja suurimmassa osassa Patolan metsää, jotta rakentamisen vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Putken rakentaminen edellyttää työturvallisuuden ja työkoneiden vaatiman tilan takia noin 12 metriä leveää puutonta työaluetta. Normaalisti kaasuputken rakentamiseen raivataan 20 metriä leveä tila, mutta Patolassa työtilan leveydestä on tingitty, jotta metsää säästyisi mahdollisimman paljon. Putken rakentamisen jälkeen rakennustöihin käytetty työmaatie muutetaan ulkoiluraitiksi. Niillä kohdin, jossa putki kulkee nykyisen raitin vieressä, raitti kunnostetaan töiden jälkeen.

Kun rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjalle jää ulkoiluraitin viereen viiden metrin levyinen puuton vyöhyke, joka maisemoidaan. Muilta osin työmaa-alue kunnostetaan mahdollisimman luonnonmukaiseksi metsäksi. Kaasuputken rakennustyöt Patolassa valmistuvat ensi kesänä.

Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasgrid Finland Oy:ltä. Asiasta on päättänyt kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus vuonna 2018.

Lisätietoja hankkeesta on koottu sivulle hel.fi/johtosiirrot.

Lisää aiheesta:

Karttakuva tarkistetusta linjauksesta (pdf)

Lisätietoja Patolan ja Maunulan johtosiirroista