Länsi-Pakilan koulujen sekä päiväkotien Havukka ja Pakila uusien tilojen sijaintivaihtoehtoja kommentoitiin vilkkaasti

Asukastilaisuudessa 11. joulukuuta ja Kerro kantasi -verkkokyselyssä 10.‒27. joulukuuta annettiin satoja mielipiteitä Pakilan ylä- ja ala-asteen sekä päiväkotien Havukka ja Pakila uusien tilojen sijaintivaihtoehdoista. Mielipiteissä oli kaksi pääteemaa: toisaalta haluttiin edistää rakennushanketta ripeästi ja edetä esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta, toisaalta tuotiin esiin huolia ja toivottiin, että tutkittaisiin muitakin sijainteja palveluille.

Esittelyssä kolme sijaintivaihtoehtoa

Pakilan allianssin ja Helsingin kaupungin edustajat esittelivät Länsi-Pakilan koulujen ja päiväkotien Pakila ja Havukka uusille tiloille kolme perusteltua sijaintivaihtoehtoa, joista pyydettiin mielipiteitä ja kehitysehdotuksia verkossa ja asukastilaisuudessa. Osallistujien oli mahdollista ehdottaa myös muita ratkaisuja. Kysely ja asukastilaisuus ovat osa Helsingin kaupungin hanketta, jossa tarkastellaan Pakilan alueen koulu- ja päiväkotien tilatarpeita kokonaisuutena.

Asukastilaisuuden työpajoissa keskusteltiin myös koulusta ja päiväkodista oppimisympäristönä ja alueen yhteisöllisenä keskuksena sekä liikenteestä ja lasten liikkumisesta alueella. Sisäilma-asiantuntija oli tavattavissa.

Pienten ja isojen erilliset talot saivat eniten kannatusta

Saatujen vastauksien ja kommenttien perusteella sijaintivaihtoehtoa B ”Isot ja Pienet” pidettiin esitetyistä parhaana. Vaihtoehdossa B pienet saisivat omat tilat päiväkoti Havukan tontille, ja isojen kampukselle nykyisen ala-asteen tontille siirryttäisiin kolmannelle luokalle. Vaihtoehdon hyvinä puolina mainittiin:

  • pienimmät koululaiset mieluummin yhdessä päiväkodin kuin yläasteen kanssa
  • päiväkoti, esi- ja alkuopetus yhdessä
  • saattoliikenne jakautuu alueelle tasaisemmin
  • toiminnot sijoittuvat kauemmas Kehä I:n melusta ja hiukkaspäästöistä ja pienimmät lapset pääsevät kaikkein kauimmaksi
  • piha-alueet pienenevät, mutta jäävät silti kohtuullisen kokoisiksi
  • hanke etenisi nopeasti, koska ei tarvita muutosta asemakaavaan.

Vaihtoehdon C ”Yhteiskampus” hyvänä puolena pidettiin rakentamisen kustannus- ja tonttitehokkuutta. Vaihtoehtoa D ”Pikku-Havukka” pidettiin pienimmille lapsille turvallisimpana. Hyvänä puolena molemmissa nähtiin yhtenäinen koulupolku, jota tosin myös kritisoitiin. Lähes poikkeuksetta vaihtoehtoja pidettiin kuitenkin huonompina kuin vaihtoehtoa B. Suurimpina huolina esitettiin erityisesti ala-asteen tontille sijoittuvasta isosta yksiköstä aiheutuva melu, ahtaus ja turvattomuuden tunne, liikenteen keskittyminen ja pihatilojen ahtaus.

Yleisesti kaikkien vaihtoehtojen kohdalla positiivisena pidettiin puistoalueiden säilymistä ja hankkeen etenemistä. Toisaalta toivottiin myös puistoalueen kunnostamista, yläasteen rakentamista puistoalueelle ja tarvittaessa asemakaavamuutoksia hankkeen viivästymisen uhallakin.

Vaihtoehtoja, huolia ja huomioitavaa nostettiin esiin

Yläasteen säilyttämistä nykyisellä paikallaan ehdotettiin ja melu- ja ilmanlaatuhaitat kyseenalaistettiin lukuisissa kommenteissa. Hyvien julkisten liikenneyhteyksien merkitystä korostettiin. Kannatusta sai myös yläasteen sijoittaminen nykyiselle päiväkoti Havukan tontille, yläasteen viereiselle pysäköintialueelle tai kauemmas kuten Aulikinpuistoon, Pirkkolan kentille, Paloheinän ala-asteen, Alepan, Paloheinän majan tai Pikkusuon läheisyyteen, Pakilan S-marketin paikalle, hieman etäämmälle Kehä I:stä tai ”jonnekin muualle”.

Suurinta huolta aiheuttivat:

  • toimintojen keskittämisestä aiheutuva yksikkökoon kasvu
  • yläasteen oppilaiden käytösmallit pienemmille
  • pihojen riittävyys ja lasten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen.

Suunnitteluratkaisusta riippumatta pidettiin tärkeänä liikenneturvallisuuden parantamista ja saattoliikenteen aiheuttamien ruuhkien ja häiriön vähentämistä. Keskusteluissa tuotiin esille myös tarve ”kyläkeskukselle”, joka mahdollistaisi asukastapahtumat sekä sisä- että ulkotiloissa. Nuorisotiloja sekä seurojen, kerhojen ja yhdistysten toiminnan mahdollistavia tiloja, erityisesti liikuntatiloja ja -kenttiä, pidettiin tärkeinä. Toivottiin myös leikkipuiston rakentamista.

Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon esitetyt huolet

Seuraavaksi sijaintiratkaisu etenee kasvatus- ja koulutuslautakuntaan arviolta maaliskuun alussa. Siellä siitä päätetään tarveselvityksen osana. Nuorisopalveluiden tilojen rakentamisen osalta hanke viedään myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan. Lautakuntien päätösasioita voi seurata verkossa

Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon asukkaiden esittämät monet huolenaiheet.

Käyttäjien kanssa jatkuvaa yhteistyötä suunnitellaan. Myös liikuntatiloja koskevat neuvottelut jatkuvat kaupungin ja HNMKY:n kesken.

Asukastilaisuus ja kysely lyhyesti

11. joulukuuta pidetty asukastyöpaja houkutteli paikalle yli 70 osallistujaa alueelta. Hanketta edustivat kaupunkiympäristön toimialalta projektinjohtaja Reetta Amper, yksikön päällikkö Jarmo Raveala, sisäilma-asiantuntija Marianna Tuomainen, asemakaavoittaja Ann Charlotte Roberts ja liikenneinsinööri Kari Tenkanen. Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialaa edustivat projektiarkkitehti Ilari Suomalainen, opetuskonsultti Ilona Taimela sekä aluepäälliköt Arjariitta Heikkinen ja Raila Tiainen-Ala-Maunus. Allianssin suunnittelukonsultteja edustivat arkkitehdit Hilla Rudanko ja Matti Sten, pääsuunnittelija Jaakko Keppo, johtava konsultti Raila Oksanen ja urakoitsijaa edustivat Mikko Leino ja Janne Willman. Tilaisuuden fasilitoi vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen.

Kerro kantasi -kyselyyn annettiin 299 vastausta. Kyselyn vastaajista pääosa oli yksityishenkilöitä, ja joitakin mielipiteitä jätettiin identtisinä useaan kohtaan kyselyssä. Pakilan ala-asteen vanhempainyhdistys jätti lausunnon.

Tutustu aineistoihin verkossa:

Lisää tietoa

Projektinjohtaja Reetta Amper
p. (09) 310 38283, reetta.amper@hel.fi
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristö / rakennuttaminen

Kuva: Mielipiteitä työpisteellä