Päiväkotien rakennuslupa-asioista lisää päätöksiä

Helsingin kaupunki jatkaa päiväkotien rakennuslupapuutteisiin liittyviä selvityksiä ja päätöksentekoa. Ankkalampi Oy:tä kehotetaan kiireellisiin toimenpiteisiin Punavuoressa, Pakilassa ja Toukolassa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee perjantaina 15.2.2019 päiväkoti Punavuoren Ankkalampea (os. Pursimiehenkatu 12) koskevaa esitystä. Esityksen mukaan päiväkodin toiminta nykyisissä tiloissa on lopetettava 1.4.2019 mennessä, ellei tiloille ole siihen mennessä haettu ja myönnetty rakennuslupaa sekä toteutettu sen määräyksiä.

Päiväkoti Punavuoren Ankkalampi on toiminut nykyisissä tiloissaan liikehuoneistossa vuodesta 2012 lähtien. Tilojen muuttamiseksi päiväkotikäyttöön on myönnetty vuonna 2012 rakennuslupa, joka on rauennut vuonna 2015. Rakennusvalvonta ei ole saanut selvitystä kohteessa tehdyistä muutostöistä.

Rakennusvalvonta on antanut 8.2.2019 määräyksen myös päiväkoti Pakilan Ankkalammen (Koulumestarintie 15 / Piikintie 18) toiminnan kieltämisestä 1.4.2019 alkaen, jollei rakennusluvan määräyksiä noudateta. Kohteella on voimassa oleva rakennuslupa, mutta sen mukaisia muutostöitä ei ole tehty.

Toukolassa sijaitsevalle Arabianrannan Ankkalampi -päiväkodille (Hämeentie 124) on haettu rakennuslupaa toiminnan aloittamisen jälkeen. Hakemus on evätty 5.2.2019, koska esitetyt suunnitelmat eivät täytä paloturvallisuussäännöksiä. Jos päiväkodille ei pian haeta ja myönnetä uutta rakennuslupaa sekä toteuteta sen määräyksiä, niin rakennusvalvonta esittää ympäristö- ja lupajaostolle, että toiminnan lopettamiseksi asetetaan velvoite ja uhkasakko.

Ankkalampi-päiväkotiketjun on todettu toimivan Helsingissä kymmenessä toimipisteessä ilman asianmukaisia tiloihin liittyviä rakennuslupia. Ankkalampi on sulkenut kohteista yhden, Lauttasaaressa sijainneen Vattu2:n. Muiden kuuden kohteen osalta rakennusvalvonnan selvitykset ovat vielä kesken.

Helsingin kaupunki selvittää päiväkotien rakennuslupatilanteen

Helsingin kaupunki suhtautuu vakavasti esille nousseeseen ongelmaan, jossa päiväkoteja on toiminut luvattomissa tiloissa. Kaupunki tekee parhaillaan perusteellista selvitystä, jonka tavoitteena on tutkia päiväkotien rakennuslupatilanne myös kaupungin omissa kohteissa.

Yksityisen palvelun tuottaja vastaa kaikista päiväkodin toimintaan ja tiloihin liittyvistä luvista. Kaupungin sisäisiä käytäntöjä on jo tarkennettu ja varmistettu, ettei päiväkotitoimintaa ole jatkossa mahdollista aloittaa ennen kuin päiväkodin tilat ovat asianmukaiset ja kaikki muutkin vaatimukset toiminnalle ovat kunnossa.

Ympäristö- ja lupajaoston esityslista 15.2.2019

JAA