Havainnekuva Nallenrinteen uudesta alueesta.

Malmin lentokentän asemakaavoitus etenee päätöksenteossa, laaja energiaselvitys valmistui

Malmin lentokentän alueelle ensimmäisenä alueena rakennettavan Nallenrinteen tarkistettu asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asemakaavamuutosta 26.11. Helsingin kaupunki on ensimmäistä kertaa selvittänyt laajasti uuden alueen energiaratkaisujen päästö- ja kustannusvaikutuksia. Hiilineutraali Malmin lentokentän alue -energiaselvitys tulee lautakunnalle tiedoksi osana asemakaavamuutoksen valmisteluaineistoa.

Nallenrinne sijaitsee Malmin lentokentän alueen eteläosassa Tattariharjuntien varrella. Alueelle suunnitellaan asuntoja noin 2800 asukkaalle, lähipalveluja sekä päiväkotia. Alueen pohjoisosan puisto muodostaa osan koko lentokenttäaluetta yhdistävästä puistoverkostosta.

Lautakunnan hyväksymä asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä muistutuksia ja lausuntoja varten kesällä. Kaavasuunnitelmaa on kehitetty syksyn aikana saadun palautteen pohjalta. Kaavamerkintöihin on lisätty muun muassa merkintä, että tonteilla tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa. Alueen päiväkoti suunnitellaan aiempaa suuremmaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan aloitteesta.

Kaupungin tavoitteena on käynnistää Malmin lentokentän alueen asuntorakentaminen Nallenrinteen kaava-alueella niin pian kuin mahdollista, heti 2020-luvun alkupuolella.

Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys valmistui

Helsingin kaupungin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035 ja sen toteuttamiseksi kaupunki on laatinut Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman. Sen mukaisesti Helsingin alueelle tulevan uudisrakennuskannan energiankulutuksen tulee alentua merkittävästi, paikallisen uusiutuvan energiantuotannon kasvaa ja keskitetyn energiantuotannon päästöjen laskea huomattavasti. 

Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys on laadittu alueen energiajärjestelmän suunnittelun pohjaksi ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys sisältää erilaisia skenaarioita, joiden pohjalta alueen suunnittelu- ja energiaratkaisuja voidaan ohjata ja kehittää.

Selvitys keskittyy erityisesti alueelle tulevien rakennusten energiankulutukseen, alueellisen energiantuotannon päästöttömyyteen ja ratkaisuvaihtoehtojen elinkaarikustannuksiin. Selvitys on laadittu ensimmäisenä asemakaavoitettavista alueista (Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit). Esitetyt ratkaisut ovat skaalattavissa koko suunnittelualueelle, joka rakentuu vaiheittain.   

Tavoitteena on toteuttaa Malmin lentokentän alueelle hiilineutraali energiajärjestelmä, joka tarjoaa mahdollisimman vähäpäästöistä energiaa rakentamisen alusta alkaen. Selvityksen mukaan perinteisen kaukolämpöratkaisun sijaan alueelle kannattaisi energiankäytön päästöjen vähentämiseksi rakentaa uusiutuvaa energiaa ja hukkalämpöjä paremmin hyödyntävä järjestelmä.

Selvityksen tuloksena parhaiksi vaihtoehdoiksi nousevat skenaariot, joissa lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä, joka yhdistyy alueen lämpöverkkoon. Niissä päästöt ja elinkaarikustannukset olivat pienimmät.

Jatkosuunnittelussa tarkasteltavia asioita ovat muun muassa matalalämpöinen alueellinen lämmönjakeluverkosto, maalämmön tuotannon sijaintimahdollisuudet esimerkiksi puistoalueilla ja toteutuskelpoisuuden arviot. Helsingin kaupunki ja Helen kehittävät alueen energiajärjestelmää yhteistyössä.

Kuvassa näkymä Tattariharjuntien ja Ilmasillan risteyksestä. Tattariharjuntien ja tulevan Ilmasillantien katutilat ovat leveitä ja rakentaminen niiden reunalla korkeaa. Korkeampi rakentaminen suojaa kortteleiden sisäosia melulta ja muulta liikenteen häiriöltä. Kuva: Voima Graphics Oy

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat  

Tietoa Malmin lentokentän alueesta verkossa