Näkymä Makasiinirantaan Tähtitorninvuorelta. Kuva: Ilmakuvaus Ruohonen.

Makasiinirannan kilpailuohjelma kaupunkiympäristölautakuntaan

Makasiinirannan alueelle järjestetään kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, jonka tavoitteena on kehittää aluetta osana laajentuvaa kävelykeskustaa, Helsingin rantoja kiertävää rantareittiä sekä uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon sijaintipaikkana. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Makasiinirannan kilpailuohjelmaa kokouksessaan 30. maaliskuuta.

Eteläsataman läntistä rantavyöhykettä kehitetään paremmin saavutettavana kaupunkilaisten yhteisenä viihtymisen paikkana. Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun tavoitteena on löytää kilpailun kohteena olevalle ainutlaatuiselle paikalle kaupunkitilallisesti, maisemallisesti sekä toiminnallisesti erittäin korkeatasoinen, paikkaan sopiva ratkaisu, joka voi toimia jatkosuunnittelun pohjana.

Keskustan satamatoimintoja kehitetään tulevaisuudessa siten , että tällä hetkellä pääasiassa sataman terminaalitoimintojen ja pysäköinnin käytössä oleva alue muutetaan julkiseksi ja viihtyisäksi rantareitiksi ja kaupunkitilaksi, joka yhdistää Kauppatorin ja Kaivopuiston sekä mahdollistaa pääsyn meren äärelle. Uusi kaupunkitila tarjoaa mahdollisuuksia myös epäkaupalliselle oleskelulle eri ikäryhmät ja kaupunkilaisten monenlaiset tarpeet huomioon ottaen.

Tallinnaan matkustetaan jatkossa Länsisatamasta. Tällöin Katajanokalle jää Tukholman liikennöinti ja sataman aiheuttama liikenteen kuormitus helpottuu. Olympiaterminaalin ympäristö vapautuu suurelta osin muuhun käyttöön, alueelle jää kuitenkin kansainvälistä risteilyalusliikennettä sekä mahdollisuus pika-alusliikenteelle. 

Makasiinirannan kilpailulla etsitään parasta kokonaissuunnitelmaa

Alueen suunnitteluperiaatteet on valmisteltu vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa ja ne ohjaavat suunnittelua sekä alueesta järjestettävää laatu- ja konseptikilpailua. Kilpailuohjelmasta ja suunnitteluperiaatteista päättää kaupunkiympäristölautakunta, minkä jälkeen kilpailu käynnistyy toukokuussa 2021.

Kaksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille. Alueelle on mahdollista ehdottaa kulttuuri-, palvelu-, liike- ja muuta toimitilarakentamista, muttei asumista. Kilpailu käsittää myös arkkitehtuuri- ja designmuseolle suunnitellun alueen, minkä lisäksi alueelle tavoitellaan monipuolisia museotoimintaa tukevia toimintoja. Museon varsinainen toteutus ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa ja siitä järjestetään erillinen arkkitehtuurikilpailu.

Alueen kokonaisratkaisun suunnittelussa otetaan huomioon alueen maisemalliset ja kaupunkikuvalliset arvot sekä paikan merkitys ja identiteetti. Kilpailussa voidaan myös ideoida uutta suojeluarvot huomioon ottavaa toimintaa alueen arvokkaisiin rakennuksiin.

Kilpailuehdotukset julkistetaan alkuvuodesta 2022

Kilpailuehdotukset asetetaan kilpailun molemmissa vaiheissa julkisesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Kilpailun arviointi tehdään esitettyjen suunnitelmien laatuun perustuen. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin sekä siihen miten uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, Kauppahalli ja satamarakennukset on huomioitu. Kilpailun voittaja valitaan loppuvuodesta 2022.

Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa sekä toimii kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Kilpailun voittajan kanssa laadittavan toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaineisto 30.3.2021

Video:Eteläsataman lahden kehittäminen – Makasiiniranta ja Olympiaranta