Luonnonhoidon työt alkavat Viikinmäen alueella.

Viikinmäen alueen luonnonhoitoon liittyvät työt aloitetaan keväällä 2019. Viikinmäen metsäalueiden reunoja hoidetaan. Huonokuntoisia ja kuolleita puita poistetaan ulkoilureittien, tonttien ja teiden läheisyydestä. Lisäksi vesakkoa väljennetään ja kehityskelpoisia nuoria jaloja lehtipuita ja lehtopensaita poimitaan esiin.

Hoitotyöt parantavat metsään jäävien puiden elinvoimaisuutta ja parantavat niiden kerroksellisuutta.

Hoitotyöt lähellä Vantaanjokea eivät heikennä liito-oravan ydinalueen keskeisiä metsän rakennepiirteitä. Myöskään arvokkaan lehtokohteen lähelle ei hoitotyössä kajota.

Työt perustuvat vuorovaikutuksen tuloksena syntyneeseen Viikinmäen hoitosuunnitelmaan 2018.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Luonnonarvot otetaan huomioon – joka nurkkaa ei käsitellä

Suurin osa alueesta jää kokonaan luonnontilaan, eli asutuksesta ja kulkureiteistä kauempana sijaitsevat metsän osat säilyvät luonnontilassa. Metsiin jätetään kaiken ikäisiä puita ja myös eriasteista lahopuuta. Tiheiköitä ja pensaita säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei tehdä harvennus- eikä pienaukkohakkuita.

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuus-ohjelman pääperiaatteita.

Luonnonhoidon linjaus >> 

Lisätietoa luonnon monimuotoisuudesta >>

Töiden tilaus ja työn valvonta:
metsävastaava Vesa Koskikallio
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 38452

Suunnittelu:
metsäsuunnittelija Antti Siuruainen
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 752 52
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi


JAA