Uutelan metsää. Kuva: Jan Salonen.

Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman keskeinen tavoite on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen integroiminen kaikkeen kaupungin toimintaan. 

Helsingin ainutlaatuinen luonto on osa kaupungin vetovoimaa. Yli kolmannes Helsingin pinta-alasta on viheralueita, jotka muodostavat metsien, niittyjen ja puistojen vaihtelevan verkoston. Merialueet ja saaristo ovat oleellinen osa kaupungin luonnetta. Helsingin luonto on lähtökohdiltaan rikas. Pääkaupungissamme elää ihmisen rinnalla noin 1000 kasvilajia, 150 lintulajia ja lähes 50 nisäkäslajia. Lähiluontoa arvostetaan ja sen terveyshyödyistä on tutkittua tietoa. 

"Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan kasvavassa ja muuttuvassa kaupungissa. Helsingin tärkeät, laajat viheralueet säilytetään ja niiden välisiä yhteyksiä kehitetään eliölajien ja ihmisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Samalla luontotyyppien ja lajiston säilyminen turvataan ja niiden tilaa seurataan. Rakennetuilla viheralueilla luonnon monimuotoisuuteen panostetaan entistä enemmän", kertoo apulaispormestari Anni Sinnemäki. 

Luonnon kestävää virkistyskäyttöä edistetään ja asukkaiden toimintaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi tuetaan. Lisäksi luontoon tutustumista helpotetaan ympäristökasvatuksella, viestinnällä sekä järjestämällä ulkoilu- ja retkeilypalveluja. 

”Viheralueiden merkitys helsinkiläisille on ollut kasvamassa jo pidemmän aikaa. Koronavuosi on aivan erityisesti korostanut lähiluonnon merkitystä. Haluamme kehittää näitä asioita systemaattisesti ja siksi alamme valmistella syksyllä Helsingin luontopalvelulinjausta”, kertoo ympäristöjohtaja Esa Nikunen

"Ilmastokriisin ohella ihmiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on torjua luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Ilmaston lämpenemistä ja biodiversiteettikriisiä on myös ratkottava yhdessä. Helsingissä monimuotoisen luonnon vaalimisella ja luonnonsuojelulla on asukkaiden vahva tuki: helsinkiläiset arvostavat kaupungin luontoa ja kaipaavat yhteyttä siihen. Tämän ohjelman avulla Helsinki toimii luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi aiempaa määrätietoisemmin, yhdessä asukkaiden kanssa", sanoo Sinnemäki. 

LUMO-ohjelma hyväksyttiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021. Toimintaohjelman laatimiseen osallistui laaja joukko kaupungin, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoita ja muita asiantuntijoita sekä asukas- ja luontojärjestöjä. Ohjelman valmisteluun liittyneet seminaarit, työpajat ja nettikyselyt ovat olleet kaikille avoimia. 

LUMO-ohjelma toteuttaa luonnon monimuotoisuuden osalta Helsingin toimia EU-komission Green City Accord -aloitteessa. Helsinki allekirjoitti aloitteen ensimmäisten kaupunkien joukossa joulukuussa 2020.

Kuva: Jan Salonen.