Piskuinen Madeluoto sijaitsee Laajalahdella, osittain Espoon puolella. Kuva: Jere Salminen,

Helsingin kaupunki valmistelee luonnonsuojelualueiden perustamista kolmelle luodolle

Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut esityksen Madeluodon, Pormestarinluotojen ja Kajuuttaluotojen luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Luodot kuuluvat Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohteisiin. Suojeluesityksillä pyritään turvaamaan luotojen pesimälinnusto. 

Madeluoto on naurulokkien suosiossa 

Piskuinen Madeluoto sijaitsee Laajalahdella, osittain Espoon puolella. Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan luodosta. Espooseen kuuluva osa kuuluu Laajalahden luonnonsuojelualueeseen ja Laajalahden lintuvesi Natura 2000 -alueeseen. Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät omistavat pienen palan Helsingin puoleisesta osuudesta. Madeluoto ei kuuluu linnustoltaan Helsingin monipuolisimpiin luotoihin, mutta se on ollut erityisesti naurulokkien suosiossa. Parhaimmillaan paikalla on pesinyt useiden satojen naurulokkien yhdyskunta. Laji on nykyisin uhanalainen. 

Madeluoto kartalla

Pormestarinluotojen pesimälinnusto on hyvin monipuolinen 

Pormestarinluodot on viiden kallioluodon ryhmä Suomenlinnan pohjoispuolella. Neljä itäisintä luotoa on Helsingin kaupungin omistuksessa. Luodoilla on pesinyt viime vuosina säännöllisesti kymmenen lintulajia. Alue on erityisen tärkeä erittäin uhanalaisen selkälokin pesimäalueena. Selkälokkeja on laskettu vuosittain luodoilta kymmenkunta paria. Muita runsaita lajeja ovat niin ikään erittäin uhanalaiseksi käynyt haahka, kalatiira, lapintiira sekä valkoposkihanhi. 

Pormestarinluodot kartalla

Kajuuttaluodolta löytyvät suuret tiirayhdyskunnat 

Kajuuttaluodot on laajan karikon ympäröimä luotokaksikko Skatanniemen edustalla. Se kuuluu Helsingin parhaisiin saaristolinnustoalueisiin. Luotojen kalalokki- ja lapintiirayhdyskunnat ovat Helsingin saariston suurimpia. Myös pesivien haahkaparien määrä on merkittävä, ja erittäin uhanalainen tukkasotka on pesinyt luodoilla useina vuosina noin kymmenen parin voimin. Lisäksi muun muassa räyskä ja karikukko ovat pesineet vähälukuisina luodoilla. 

Kajuuttaluodot kartalla

Rajoituksia maihinnousuun ja liikkumiseen 

Suojeluesityksillä halutaan turvata Madeluodon, Pormestarinluotojen ja Kajuuttaluotojen pesimälinnusto. Rauhoitusmääräyksillä estetään liiallinen ihmisen linnustolle aiheuttama häiriö kieltämällä maihinnousu ja liikkuminen 25 metriä lähempänä luotoa lintujen pesimäaikana 1.4.–15.8. 

Luonnonsuojelualueiden perustamisesityksiin on liitetty hoito- ja käyttösuunnitelmat. Luodoilla keskitytään erityisesti haitallisten vieraslajien torjuntaan, erityisesti pienpetojen pyyntiin. Minkki ja supikoira heikentävät merkittävästi lintujen pesimätulosta saaristossa. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti kokouksessaan 7.11.2019 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle näiden kolmen luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityslista 7.11.2019 (Asiat 5, 6 ja 7)