Ilmakuva sairaalaan ja lähialueelle. Arkkitehtiryhmä LATU.

Laakson yhteissairaalan asemakaava päätöksentekoon

Laakson sairaalan aluetta koskeva asemakaavan tarkistettu muutosehdotus etenee päätöksentekoon. Ehdotuksen muutokset koskevat mm. päärakennuksen korkeutta ja sijoittumista suhteessa Urheilukatuun. Uudisrakentamisen määrä on hieman vähentynyt.

Laakson asemakaavaehdotus sallii, että alueelle rakennetaan uusi sairaala, joka suunnitelmien mukaan koostuisi kolmesta uudesta sairaalarakennuksesta. Kaiken kaikkiaan uusia tiloja voisi rakentaa sairaalan alueelle noin 110 000 kerrosneliömetriä maan päälle ja noin 30 000 kerrosneliömetriä maan alle. Vanhat, arvokkaat sairaalarakennukset ja sairaalapuutarha suojellaan. Mikäli koko sairaala rakennetaan, kokonaisuus vastaa kooltaan noin neljää uutta Lastensairaalaa.

Sairaalan lisääntyvälle saatto-, vierailu- ja huoltoliikenteelle on kaavoitettu uusi pääajoyhteys Auroranportilta alkavan maanalaisen tunnelin kautta. Maanalaisiin tiloihin on suunnitteilla pysäköintitilat enintään 650 autolle sekä saatto- ja huoltotiloja. Myös nykyiset ajoliittymät sairaala-alueelle säilyvät. Kaava mahdollistaa maanalaisen yhteyden rakentamisen Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille; tunneliyhteys on jo ennestään merkitty maanalaiseen yleiskaavaan.

Asemakaava-arkkitehti Kirsti Rantanen kertoo: “Kaavassa Urheilukadun asuinrakennusten ja sairaalan uuden päärakennuksen välimatkaa on edelleen lisätty jonkin verran palautteen perusteella, ja kadun asuinkatumainen luonne säilyy entistä paremmin. Samalla sairaalarakennuksen hahmo ja toiminnallinen ratkaisu on selkiytynyt. Lisäksi päärakennuksen korkeinta kohtaa on madallettu kerroksella alueen keskiosassa. Suunnittelun keskiössä on ollut edelleen helppo liikkuminen ja suunnistautuminen laajalla sairaala-alueella sekä mm. viihtyisien potilaspihojen ja sairaalan muiden toiminnallisten tarpeiden huomioiminen.”

Kuva: Urheilukatua etelään. Arkkiethtiryhmä LATU

Laakson sairaalan alueelle on tarkoitus keskittää Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin psykiatrista sairaalahoitoa osana laajempaa Uudenmaan alueen psykiatristen sairaaloiden kokonaisuutta. Alueelle sijoittuisi myös HUSin vaativa neurologinen kuntoutus sekä sairaalatoimintaa tukevia poliklinikoita ja palveluita. Uudessa sairaalassa olisi lisäksi noin puolet Helsingin kaupungin sairaalan somaattisten eli fyysisten sairauksien hoidon sairaansijoista. Sairaansijoja tulisi yhteensä noin 930. Uusien tilojen tarve on kiireellinen.

Nykyaikainen sairaala uutta rakentaen ja arvokkainta säilyttäen

Sairaalarakennuksen suunnittelu on edennyt kaavoituksen rinnalla. Laakson sairaala-alueen uusi päärakennus on tulossa Urheilukadun varresta purettavien asuinkerrostalojen, terveyskeskusrakennuksen sekä päiväkodin tilalle. Uuden päärakennuksen pääsisäänkäynnit ovat Reijolankadun ja Urheilukadun kulmaan muodostuvalla uudella aukiolla ja päärakennuksen pohjoispäässä. Lisäksi sairaala-alueelle on suunniteltu kaksi pienempää uudisrakennusta.

Tontin pohjoisosissa olevat arvokkaat 1920—30-lukujen vaihteen sairaalarakennukset, 1950-luvun entinen tuberkuloositoimisto ja niihin liittyvä sairaalapuutarha suojellaan. Nämä sairaalarakennukset peruskorjataan mm. poliklinikkakäyttöön sekä hallinnon, koulutuksen ja tutkimuksen tiloiksi.

Psykiatrisen sairaanhoidon kokoaminen Laaksoon synnyttää alueelle psykiatrisen osaamiskeskuksen, joka on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen hoidon tarpeita. Somaattisen eli fyysisten sairauksien hoidon läheisyys luo uudenlaisen kokonaisuuden, jossa potilaat ja asiakkaat saavat tarvitessaan sekä somaattista että psykiatrista hoitoa. Sairaalaa on suunniteltu yhteistyössä sairaalan henkilökunnan sekä potilaiden ja asiakkaiden edustajien kanssa.

Laakson yhteissairaalan rakennushanke on hyväksytty toteutettavaksi vaiheittain arviolta vuosien 2021—2030 aikana. Toteutusta on alettu valmistelemaan väistötilojen hankinnalla, muutoilla ja pienin muutostöin. Jos hanke pääsee etenemään aikataulussa, näkyvämmin rakennustyöt käynnistyvät arviolta ensi huhtikuussa. Meneillään olevan sairaalahankkeen toteutuksen suunnittelun yhtenä tavoitteena on työmaavaiheen nopeuttaminen. Sairaalahanke toteutetaan allianssimallilla.

Tarkastettu kaavaehdotus päätöksentekoon syyskuun lopulla

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee uudelleen Laakson sairaala-alueen asemakaavamuutosta kokouksessaan 28. syyskuuta, minkä jälkeen asemakaava etenee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavaehdotukseen ja päätöksenteon pohjana olevaan aineistoon voi tutustua kokouksen päätösasiakirjoissa (asia 9).

Seuraa asemakaavan vaiheita verkossa.

Kuva: Sairaala Jäähallilta. arkkitehtiryhmä LATU

Kuvat: 

Alustavia näkymiä kaavan mukaan rakennettuun sairaalaan. Sairaalakampus sijoittuu tiivisti rakennetun Laakson ja Töölön sekä vehreän Keskuspuiston väliin. Arkkitehtiryhmä LATU