Kartta kaasuputken linjauksesta Patolan metsässä.

Patolan metsän ydinalue säästyy – kaasuputkelle uusi linjaus

Helsingin kaupunki on laatinut Patolan metsän halki suunnitellulle maakaasun siirtoputkelle uuden linjauksen. Uudessa linjauksessa hyödynnetään metsän pohjoisempaa ulkoilutietä, ja metsän ydinalue jää koskemattomaksi. Aiempi linjaus kulki metsän keskiosan halki.

Uuden linjauksen suunnittelussa on otettu huomioon metsästä löytynyt liito-oravan reviiri. Metsästä löytyi liito-oravien papanoita helmikuussa ja metsässä tehtiin tarkempi liito-oravakartoitus maaliskuun alussa. 

Liito-oravan reviirin lisäksi linjauksessa on huomioitu muut arvokkaat luontokohteet, kuten Patolan neva ja lahokaviosammalesiintymä, sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisen puolustusaseman ja parakkialueen suojellut jäännökset. Linjauksesta on sovittu yhdessä muinaisjäännösten suojelusta vastaavien viranomaisten kanssa. 

Metsän itäosassa kaasuputkea ei pystytä vetämään nykyisen ulkoiluraitin viereen siellä olevien muinaisjäännösten takia. Tältä osin uusi linjaus kulkee ulkoiluraitin pohjoispuolella. Putkilinjan rakentamiseen käytetty työmaatie muutetaan putken rakentamisen jälkeen uudeksi ulkoilureitiksi ja vanha reitti metsitetään tältä osuudelta. 

Kaasuputken tulevaa sijaintia esitellään maastokävelyllä keskiviikkona 27. maaliskuuta. Kävelylle lähdetään kello 17.30 Siltavoudintien ja Jahtivoudintien risteyksestä.

Uusi linjaus tarkoittaa myös sitä, että Patolan metsän läpi ei rakenneta uutta, suorempaa ulkoilureittiä. Suorempaa reittiä metsän poikki on aiemmin toivottu kaupungilta. 

Kaasuputkea siirretään asuntorakentamisen ja Raide-Jokerin takia

Patolan metsän halki suunniteltu uusi maakaasun siirtoputki korvaa Käskynhaltijantien varressa kulkevan kaasuputken. Nykyinen putki joudutaan siirtämään, koska alle 100 metrin etäisyydelle kyseisestä putkesta ei voi rakentaa rakennusta, jossa oleskelee kerralla paljon ihmisiä, kuten kerrostaloa tai päiväkotia. Tämä johtuu siitä, että kyseinen putki on rakennettu vuonna 1986 sen aikaisten määräysten ja säädösten mukaisesti ja nykyinen maakaasuasetus on asettanut aiempaa tiukemmat vaatimukset maakaasun siirtoputkelle, joka sijaitsee tiheimmin rakennetulla alueella. Käskynhaltijantien varteen on tulossa uusia kerrostaloja ja Raide-Jokeri-pikaraitiotie.

Putken rakentaminen edellyttää työturvallisuuden ja työkoneiden vaatiman tilan takia noin 12 metriä leveää työaluetta. Lisäksi tarvitaan 16 metrin levyisiä työmaaliikenteen kohtaamispaikkoja. Kun rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjalle jää viiden metrin levyinen puuton vyöhyke maakaasuasetuksen mukaisesti. Puuton vyöhyke maisemoidaan myöhemmin laadittavan suunnitelman mukaisesti. Muilta osin työmaa-alue kunnostetaan kaupungin luonnonhoidon periaatteiden mukaisesti mahdollisimman luonnonmukaiseksi metsäksi.

Putki kulkee Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston läpi

Patolan metsän itäpuolella kaasuputkelle on suunniteltu linjaus Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston läpi. Linjaus on suunniteltu mukailemaan nykyisiä raitteja, jotta rakentamisen vaikutukset puistoissa jäisivät mahdollisimman pieniksi. Puistoista joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden takia.

Putken vaatimat puiden kaadot tehdään lintujen pesimäkauden jälkeen elokuun alussa, minkä jälkeen voidaan aloittaa putken asennustyöt. Työt valmistuvat kesällä 2020. 

Tuusulanväylän länsipuolella uutta putkea rakennetaan Suursuonpuiston, Suursuonlaidan, Pirjontien ja Pirkkolantien reunaan sekä Maunulanpuistoon. Maunulassa ja Pirkkolassa kaasuputki täytyy siirtää, jotta uudet asuinrakennukset ja Raide-Jokeri voidaan rakentaa. Myös päiväkoti Suursuon uudisrakennuksen käyttöönotto edellyttää putken siirtämistä.

Maunulassa ja Pirkkolassa siirretään myös kaukolämmön, vesihuollon, tietoliikenteen ja sähkönsiirron putkia ja johtoja.

Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kaupunki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasumilta. Kaupunginhallitus päätti asiasta syyskuussa 2018. Lisätietoja putki- ja johtosiirroista saa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta hel.fi/johtosiirrot.

Lisää aiheesta:

Karttakuva kaasuputken linjauksesta Oulunkylässä (pdf)

Pirkkolan, Maunulan ja Patolan johtosiirrot

Usein kysytyt kysymykset Pirkkolan, Maunulan ja Patolan johtosiirroista