Vilhonkadun katukuilu. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Seppo Laakso.

Kitkarenkaiden käytön yleistyminen vähentäisi pölyä ja melua

Liikenne on merkittävin ilman epäpuhtauksien ja ympäristömelun päästölähde pääkaupunkiseudulla. Melu ja ilman epäpuhtaudet heikentävät elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä aiheuttavat terveyshaittoja.  

Kitkarenkaiden käytön yleistyminen ja tiemaksut parantaisivat tuntuvasti kaupungin ilmanlaatua ja melutilannetta. Molempien toimien edistäminen on kirjattu sekä kaupungin ilmansuojelusuunnitelmaan että meluntorjunnan toimenpideohjelmaan.  

Vuonna 2018 ilmanlaatu oli hieman edellisvuotta heikompaa. Liikenteen pakokaasupäästöt aiheuttavat edelleen typpidioksidin vuosiraja-arvon ylittymisen osassa keskustan vilkasliikenteisistä katukuiluista. Typpidioksidipitoisuudet ovat kuitenkin keskimäärin pienentyneet, ja yhteenlaskettu katuosuus, joilla typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy, on lyhentynyt.  

Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) mittausten mukaan pienentyneet Helsingissä viime vuosina, mikä osoittaa kaupungin pitkäaikaisen katupölyn torjunnan kehittämisen ja toimenpiteiden olleen tehokkaita. EU:n raja-arvo ei ole ylittynyt mittausasemilla vuoden 2006 jälkeen. Kuitenkin vuonna 2018 kevät oli pitkälti sääoloista johtuen edellistä pölyisempi. 

”Hengitettävien hiukkasten raja-arvot ovat edelleen vaarassa ylittyä kantakaupungin katukuiluissa sekä vilkkaasti liikennöityjen väylien varrella, mikäli pölyntorjuntaan ei kiinnitetä vuosittain voimakkaasti huomiota”, muistuttaa Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Päivi Kippo-Edlund

Hyvin pölyisiä päiviä on edelleen joka kevät, kun kadut kuivuvat ja liikennevirta nostaa talven aikana kertyneen aineksen ilmaan. Tutkimusten mukaan noin puolet katupölystä on nastarenkaiden asfaltista irrottamaa ainesta. Kitkarenkaiden käytön yleistyminen vähentäisi paitsi pölyä myös melua. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa nastarenkaita olisi ainoastaan noin kolmanneksessa autoista.  

Helsingissä vaihdetaan vuosittain joillekin tieosuuksille melua vaimentavaa tienpäällystettä. Sen käytöllä voidaan vähentää merkittävästi katuliikenteen aiheuttamaa melua niillä nopeuksilla, joilla rengasmelu on merkittävin lähde. Melupäästön on todettu alenevan noin 2–4 desibeliä.  

Nastarenkaat kuluttavat melua vaimentavaa päällystettä enemmän kuin kitkarenkaat. Samalla päällysteen meluntorjuntaominaisuudet vähenevät. Kitkarenkaiden yleistyminen parantaisi merkittävästi melua vaimentavien päällysteiden käyttömahdollisuuksia. 

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu vähentäisi liikennemääriä kaupungissa, mikä parantaisi ilmanlaatua ja melutilannetta. Lisäksi se vähentäisi liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.  Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu onkin tärkeä osa MAL 2019 -suunnitelmaa sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Hinnoittelun käyttöönotto vaatii muutoksia lainsäädäntöön.


JAA