Helsinki uudistaa tonttien vuokraamisen ja myymisen käytäntöjä

Helsingin kaupunki on koonnut tonttien myymistä ja vuokraamista koskevat periaatteet ensi kertaa kattavaksi ohjeistoksi. Valmistuneet linjaukset pohjautuvat monelta osin jo nykyisiin toimiviksi todettuihin käytäntöihin, mutta ne sisältävät myös olennaisia uudistuksia.

Poliittiseen käsittelyyn tulevissa tontinluovutuslinjauksissa määritellään, millaisten periaatteiden mukaan Helsingin kaupunki varaa, vuokraa ja myy tontteja, ja mihin tonttien hinnoittelu perustuu. Tontinluovutuslinjausten valmistelu on ensimmäinen osa laajempaa maapoliittisten linjausten kehittämistyötä.

Ehdotettuja tontinluovutuslinjauksia käsittelee ensimmäisenä kaupunkiympäristölautakunta kokouksessaan 29. tammikuuta. Lopullisen päätöksen linjauksista tekee kaupunginhallitus.

Helsinki on yksi Suomen suurimmista maanomistajista

Helsingin kaupunki on Suomen suurimpia tontinluovuttajia ja maanomistajia. Vuosittain noin 60–70 % kaikesta talonrakentamisesta tapahtuu kaupungin vuokraamille ja myymille tonteille. Laaja maaomaisuus antaa kaupungille merkittävän mahdollisuuden ohjata kaupungin kehitystä ja toteuttaa kaupunkistrategian ja asuntopolitiikan tavoitteita tontinluovutusten avulla.

Kaupungin tontinluovutus on tähän asti perustunut eri aikoina tehtyihin osapäätöksiin. Nyt tontinluovutusta koskevat keskeiset linjaukset ja ohjeet on tarkasteltu ensikertaa kokonaisuutena, mikä lisää toiminnan avoimuutta ja luo paremmat edellytykset pitkäjänteiselle ja ennustettavalle tontinluovutustoiminnalle. Näin edistetään muun muassa rakennusalan kilpailua ja Helsingin houkuttelevuutta yhteistyökumppanina ja investointikohteena.

Tontit ovat kaupungille myös merkittävä tulonlähde, jolla rahoitetaan julkisia palveluita. Kaupunki saa maaomaisuudestaan vuosittain tuloja yli 300 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 2,5 kunnallisveroprosenttia.

Avoimuutta, ennustettavuutta ja hintakilpailuja lisätään

Uusien linjausten tavoitteena on parantaa tontinluovutustoiminnan avoimuutta muun muassa lisäämällä merkittävästi tonttien hintakilpailujen määrää sääntelemättömään asuntotuotantoon varattavilla tonteilla. Lisäksi tonttien varauksille luodaan selkeät poliittisesti hyväksytyt ohjeet.

”Yksi keskeinen muutos nykykäytäntöön on se, että asuntotontit pyritään valtaosin luovuttamaan vuokraamalla myymisen sijaan, vaikka poikkeuksetkin ovat painavin perustein mahdollisia”, kertoo tonttipäällikkö Sami Haapanen.

Jo vuokrattuja ja rakennettuja tontteja myytäisiin vuokralaisille enää vain poikkeustilanteissa. Kaupungin on myös tarkoitus kehittää asuntotonttien maanvuokrauskäytäntöjä niin, että maanvuokra seuraisi nykyistä paremmin tonttien arvonkehitystä.

Kaupunki edistää maaomaisuutensa tehokasta käyttöä

Tontinluovutuksen ja maapolitiikan näkökulmasta kaupungin perustehtävänä ei ole maaomaisuudesta saatavien tulojen maksimointi, vaan kaupunkistrategian mukaisen kehityksen edistäminen. Samalla kaupungin maaomaisuus on kuitenkin kaikkien helsinkiläisten yhteistä omaisuutta ja sitä tulee hallinnoida niin, että se hyödyttää mahdollisimman hyvin kaikkia kaupunkilaisia.

Tämän vuoksi tontinluovutuslinjaukset korostavat tonttihinnoittelussa markkinaehtoisuutta, ja erilaisia maanvuokran subventioita vähennetään. Kaupunki huolehtii, että sen tonttihinnoittelu reagoi markkinatilanteiden muutoksiin. Tämä edistää asuntotuotantoa ja erilaisten hankkeiden toteutumista myös laskusuhdanteiden aikana.

Lisäksi kaupunki kannustaa yksityisiä toimijoita kaupungin kehittämiseen mahdollistamalla muun muassa tonttien suoravaraukset täydennysrakentamishankkeille sekä innovatiivisille kehittämishankkeille.

Lisätietoja:

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslista 29.1.2019 (ks. asia 5)

Tontinluovutusta koskevat linjaukset

Tontinluovutuslinjausten soveltamisohje