Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Esitys kaupunkisuunnittelulautakunnalle tuulivoiman suunnittelun sijoittamisvyöhykkeistä ja -periaatteista.

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee 2. helmikuuta kokouksessaan tuulivoiman sijoittamisperiaatteita. Periaatteet on valmisteltu ohjaamaan tuulivoimarakentamista Helsingissä ja niissä esitetään kolmen eri kokoluokan tuulivoimaloille kaupunkisuunnittelun näkökulmasta soveltuvat vyöhykkeet.

Sijoittamisperiaatteissa esitetään teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden mahdolliseksi sijoittamispaikaksi itäistä ulkosaaristoa eli Isosaarta ja Kuivasaarta sekä merialueita niiden läheisyydessä. Erityisesti saarien eteläpuolelle olisi kaupunkisuunnittelun näkökulmasta mahdollisuus rakentaa laajakin tuulipuisto. Lisäksi teollisen kokoluokan tuulivoimalle sopivaksi paikaksi esitetään pientä aluetta Vuosaaressa.

Paikalliseen sähkötarpeeseen vastaavia tuulivoimaloita olisi periaatteiden mukaan mahdollista rakentaa saaristovyöhykkeelle sekä pienen kokoluokan tuulivoimaloita myös rakennetun kaupungin alueelle. Sijoittamisperiaatteiden tavoitteena on myös määrittää kaupunkitasoista tahtotilaa tuulivoiman roolista Helsingissä.

Työssä on tarkasteltu tuulivoiman sijoittamisen teknistaloudellisia näkökulmia, maisemavaikutuksia sekä tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä. Näitä kolmea teemaa on selvitetty konsulttitöiden avulla ja niistä on johdettu sijoittamisperiaatteet ja -vyöhykkeet kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Sijoittamisperiaatteet tarjoavat tuulivoimarakentamiselle taloudellisesti mahdollisimman kannattavan sijainnin sellaiselta alueelta, joka myös kaupunkilaisten näkökulmasta vaikuttaa kaikkein hyväksyttävimmältä. Maisemavaikutusten osalta teollisen kokoluokan tuulivoiman keskittämistä on pidetty maisemaa huomioivana ratkaisuna.

Vaikka sijoittamisperiaatteet mahdollistavat kaupunkisuunnittelun näkökulmasta merkittävän tuulivoimarakentamisen Helsinkiin, toteutukseen vaikuttavat useat muut näkökulmat, joihin ei tässä työssä ole otettu kantaa. Helsingin aluetta pidetään esimerkiksi puolustusvoimien näkökulmasta haasteellisena tuulivoiman sijoittamisen kannalta. Tuulivoiman taloudellinen kannattavuus puolestaan riippuu sähkön hinnasta ja valtakunnallisesta energiapolitiikasta, joihin ei kaavoituksella voida vaikuttaa. Periaatteiden laadinnassa ei suunnittelun mittakaavasta johtuen myöskään ole täysipainoisesti otettu huomioon esim. meluvaikutuksia ja vaikutuksia luonnonympäristöön.

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet -raportti on valmisteltu yleiskaavan rinnalla. Yleiskaavaehdotuksen selostuksessa todetaan, että harkittaessa alueiden soveltuvuutta tuulivoiman sijoituspaikaksi tulee Helsingin osalta noudattaa raportin periaatteita.

Hankkeiden toteuttaminen edellyttää tarkempaa kaavoitusta ja tarkoituksenmukaisia vaikutusten arviointeja. Tarvittavan kaavatason määrittelevät alueen luonne ja hankkeen koko. Tuulivoimaloiden toteuttamiseen varaudutaan aina hankekohtaisesti hakijan aloitteen pohjalta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää sijoittamisperiaatteiden esittämisestä kaupunginhallitukselle. Sijoittamisperiaatteisiin ja liiteraportteihin voi tutustua tarkemmin kaupunkisuunnittelulautakunnan 2. helmikuuta kokouksen esityslistalla.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 2.2.2016 kokouksen esityslista

Raportti: Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä – kaupunkisuunnittelun näkökulma (pdf)

Kartta: Tuulivoiman suunnittelun sijoittamisvyöhykkeet ja -periaatteet (pdf)

Verkkokyselystä näkökulmia tuulivoimaan -uutinen

JAA