Mall of Tripla. Kuva: Andy Ngo

Yritykset viihtyvät Helsingissä aiempaa paremmin – parannettavaa kaavoituksessa, tonttiasioissa ja palautejärjestelmässä

Helsingin yritysneuvontapalvelut, sähköinen asiointi, markkinointiyhteistyö ja työllistämispalvelut ovat kaupungin vahvuuksia yritysten näkökulmasta. Kritiikkiä puolestaan keräsivät erityisesti kaavoitus- ja tonttiasiat sekä palautejärjestelmä, mutta niissä oli silti tapahtunut lievää paranemista suhteessa edelliseen kyselyyn. Tulokset selviävät laajasta tuhannen yrityksen puhelinhaastattelututkimuksesta, jonka Taloustutkimus Oy on toteuttanut Helsingin kaupungin toimeksiannosta.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yritysten näkemyksiä koskien kaupungin elinkeinopolitiikkaa, yritysmyönteisyyttä ja yritysten tyytyväisyyttä Helsinkiin sijaintipaikkana. Tutkimus tarjoaa lisäksi tietoa yritysten rekrytointi-, muutto- ja laajentumisaikeista sekä soveltuvan työvoiman saatavuudesta.

Yritysten arvosanoissa kaupungille lievää parannusta

Huolimatta haasteellisesta pandemia-tilanteesta vuoden 2020 tutkimuksen tulokset ovat lievästi parantuneet verrattuna vuosina 2018 ja 2016 toteutettujen vastaavien tutkimusten tuloksiin.

”Koronasta toipuvassa maailmassa kaupunkien välinen kilpailu tulee olemaan entistä kovempaa. Helsingin menestyksen avaimia ovat se, kuinka hyvin onnistumme houkuttelemaan tänne yrityksiä ja osaavaa työvoimaa. Helsingin täytyy tulevaisuudessa erottua entistä vahvemmin yritysmyönteisyydellään. Kyselyn tulokset osoittavat, että menemme oikeaan suuntaan, vaikka tehtävää onkin vielä paljon”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Yritysten halukkuus suositella kaupunkia sijaintipaikkana on laskenut jonkin verran. Yritysten näkökulmasta tärkeimpiä syitä suositella Helsinkiä sijaintipaikkana ovat laajat markkinat ja asiakaspotentiaali, keskeinen sijainti ja julkinen liikenne. Sen sijaan yleinen hinta- ja kustannustaso olivat yleisimpiä syitä, jotka vähensivät halukkuutta suositella kaupunkia. Myös lupaprosesseja pidetään hitaina, kankeina ja vaikeasti ymmärrettävinä.

”Yritysten tarpeiden, näkemysten ja odotusten ymmärtäminen sekä kaupungin toiminnasta viestiminen on avain yritysten toimintaympäristön jatkuvaan kehittämiseen. Kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota siihen, miten yritykset asioivat kaupungin kanssa”, toteaa elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

ICT-, rahoitus, vakuutus- ja kiinteistöalan yritykset tyytyväisimpiä Helsinkiin

Tyytymättömiä vastaajia oli eniten kuljetuksen ja varastoinnin sekä teollisuuden aloilla. Kaupungin työllisyyden kannalta tärkeät kaupan alan yritykset olivat kuitenkin myös keskimääräistä kriittisempiä. Myös matkailu- ja majoitusalan yritykset olivat aiempaa tyytymättömämpiä, mitä selittää myös koronakriisi. Suositteluhalukkuus oli suurinta ICT-alalla, rahoitus- ja vakuutusalalla sekä kiinteistöalalla.

Yrityksistä 44 prosentilla on suunnitelmissa muutto tai laajentuminen. Muuttoa suunnittelevat hakevat ensisijaisesti uutta tilaa Helsingin kaupungin sisällä, mutta kolmasosa näistä yrityksistä katsoo sijainteja myös Helsingin ulkopuolella.

”Yhdeksän kymmenestä yrityksestä on kiinnostunut yhteistyöstä Helsingin kaupungin kanssa. Korona-aikana yritysverkostojen merkitys on korostunut aikaisempaa enemmän. Tämä on meille selvä merkki, että vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä tullaan vahvistamaan entisestään yritysten ja muiden kasvuyritysekosysteemin toimijoiden kanssa”, Rinkineva sanoo.

Yrityksiä kiinnostaa erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö kaupungin kanssa. Kaupunki panostaa tulevina vuosina etenkin alkupään tutkimus- ja opiskelijalähtöiseen yritystoimintaan kehittämällä esihautomo- ja hautomotoimintaa yhdessä Helsingin korkeakoulujen kanssa. Käynnistymässä on myös eri alojen hautomoja ja innovatiivista yrittäjyyttä kiihdyttäviä keskittymiä, hubeja ja palveluita. Lisäksi yritysten tuotekehitystä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia edistää kaupungin jatkuvasti kasvava rooli yrityksille suunnattuna kokeilu-, kehittämis- ja innovaatioympäristönä. Lisäksi kaupunki lisää innovaatioita tukevaa hankintaa. Haastatellut myös uskovat, että kaupunki voi toimenpiteillään vaikuttaa yritysten menestymiseen.

Helsingin seutu Suomen viidenneksi vetovoimaisin paikka yritystoiminnalle

Juuri julkaistun Elinkeinoelämän keskusliiton Kuntarankingin mukaan Helsingin seutukunta on Suomen viidenneksi vetovoimaisin paikka yritystoiminnalle. Sijoitukseen vaikuttivat yritysten arvioissa erityisesti kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys, oman alueen julkiset yrityspalvelut sekä osallistumismahdollisuus palveluiden tuottamiseen. Kahden vuoden välein toteutettava tutkimus koostuu sekä yrityskyselystä että aluekohtaisista kuntatalous- ja yrittäjyystilastoista.

Taustatietoa

Taloustutkimus Oy:n toteuttaman Helsingin kaupungin yritystutkimuksen toteutettiin haastattelut ajanjaksolla 29.9.–3.11.2020. Kaupungin yrityshaastattelututkimus on laajin saatavilla oleva tietopohja helsinkiläisten yritysten edustajien näkemyksistä ja asiakaskokemuksista. Haastattelut toteutettiin ns. harkintaotannalla. Haastatteluihin osallistui yhteensä tuhat yritystä.

Helsingin yrityshaastattelututkimus 2020 -tiivistelmä

EK:n Kuntaranking-tulokset 2021