Naiset kaupunkikävelyllä poutaisena päivänä.

Vanhuspalveluiden raportti on julkaistu

Kuutoskaupunkien yli 85-vuotiaista lähes joka toinen on vanhuspalvelujen piirissä.

Kuutoskaupunkien yli 85-vuotiaasta väestöstä 46,8 prosenttia oli vuonna 2019 vanhuspalvelujen piirissä. Vanhuspalvelujen tarve lisääntyy huomattavasti 85 ikävuoden jälkeen. Yli 75-vuotiaista vanhuspalvelujen asiakkaina oli 23,5 prosenttia kuutoskaupunkien vastaavan ikäisistä asukkaista. 

Suurimman osuuden palvelumuodoista muodostaa säännöllisen kotihoidon osuus, jonka piirissä oli noin joka kymmenes 75 vuotta täyttänyt. Pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä oli ainoastaan 1,3 prosenttia yli 75-vuotiaista.

Laatusuosituksen tavoitteet on saavutettu

Ikäihmisten palvelurakenne heijastelee tavoiteltua muutosta laitoshoidon osuuden vähentämiseksi. Vuodesta 2004 pitkäaikaisessa laitoshoidossa olleiden yli 75-vuotiaiden osuus on laskenut 5,7 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2019 ympärivuorokautisen hoidon asiakkaina oli 34,8 prosenttia kaikista 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista, kun vuonna 2015 vastaava osuus oli 41,1 prosenttia.

Laitoshoidon osuuden väheneminen näkyy tehostetun palveluasumisen kasvuna. Vuodesta 2004 tehostetun palveluasumisen piirissä olevien osuus on kasvanut 4,1 prosenttiyksikköä ollen vuonna 2019 tasan 6,7 prosenttia. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen osalta sosiaali- ja terveysministeriön iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen tavoitteet onkin kuutoskaupungeissa saavutettu.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaiskustannukset 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden osalta olivat kuutoskaupungeissa reilu 1,5 miljardia euroa vuonna 2019. Deflatoidut kokonaiskustannukset nousivat kuutoskaupunkien tasolla edellisvuoteen nähden 1,6 prosenttia. Väestöön suhteutetut 75 vuotta täyttäneiden deflatoidut kustannukset sen sijaan ovat laskeneet edellisvuodesta 2,5 prosenttia ja 7,1 prosenttia vuodesta 2015.Kuusikko-työryhmän tuore raportti vertailee palveluja

Tulokset ilmenevät Kuusikko-työryhmän julkaisusta, jossa vertaillaan kuuden suurimman kaupungin ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä viime vuonna.

Raportissa tarkasteltavat palvelut ovat kotihoito, osavuorokautinen hoito, omaishoidon tuki, keskiraskas ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, perusterveydenhuollon avohoito ja terveyskeskusten sairaalahoito, kotisairaala sekä somaattinen ja psykiatrinen erikoissairaanhoito.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2019 
 
Kuusikko-työryhmä


Valokuva: Marja Väänänen, Helsingin kaupungin aineistopankki.