Tyttö tekee matonkuteista taidetta. Kuva: Pertti Nisonen, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Vammaisten palvelut Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuonna 2018

Vuoden 2018 vammaisten palveluja ja kustannuksia vertaileva Kuusikko-työryhmän raportti on ilmestynyt.

Kuusikko on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun – yhteistyömuoto, jossa tehdään tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista, työllistämispalveluista sekä varhaiskasvatuksesta.

Eri sektoreiden asiantuntijoista koostuvat työryhmät julkaisevat vuosittain kukin yhden raportin edellisvuoden tiedoista. Kuutosvertailuraporttien tavoitteena on, että suurilla kaupungeilla olisi käytössä mahdollisimman vertailukelpoista tietoa palveluista ja niiden kustannuksista.

Kuusikko-työryhmän vammaisten palvelujen raportissa kuvataan pääasiassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain sekä vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja on koottu lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista, mutta ei muista sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista, vaikka niiden myöntäminen vammaisten palvelujen asiakkaille on kuutoskaupungeissa yleistynyt. Raportissa tarkasteltavat keskeiset palvelukokonaisuudet ovat henkilökohtainen apu, avohuollon palvelut (kuljetuspalvelut, asumista tukevat palvelut sekä työ- ja päivätoiminta), ympärivuorokautiset asumispalvelut, kehitysvammaisten perhehoito ja kehitysvammaisten laitoshoito.

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen raportti kertoo vuoden 2018 osalta muun muassa seuraavaa:
- Vammaisten palvelujen kustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2014 verrattuna kaikissa kuutoskaupungeissa. Vertailua parantaa se, että aiempien vuosien kustannukset on korotettu vuoden 2018 rahan arvoon. Vastaavasti viiden vuoden aikana asiakasmäärä on lisääntynyt kehitysvammahuollon palveluissa ja vähentynyt vammaispalvelulain nojalla järjestetyissä palveluissa. Kustannusten suhteuttaminen kunnan asukasmäärään helpottaa kaupunkien välistä vertailua. Vuonna 2018 vammaisten palvelujen asukaskohtaiset kustannukset kuutoskaupungeissa vaihtelivat Oulun 244 eurosta Tampereen 279 euroon.

- Kehitysvammaisten palveluissa asumispalvelujen laajeneminen jatkui, mikä on seurausta laitoshoidon purkamisesta. Asumisen palvelurakenneuudistus näkyy kuutoskaupungeissa ennen kaikkea tuetun asumisen merkittävänä kasvuna: Vuoteen 2014 verrattuna tuetun asumisen asiakasmäärä lisääntyi yhteensä jopa 75,5 prosenttia, kun taas laitoshoidon asiakasmäärä supistui vastaavassa ajassa lähes puolella. Myös muihin asumispalveluihin on tullut lisää asiakkaita.

- Kuutoskaupunkien vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa asiakasmäärän kasvu painottui henkilökohtaisen avun palveluun. Vuosina 2014–2018 henkilökohtaisen avun palvelua saaneiden asiakkaiden määrä lisääntyi 40,5 prosenttia. Vuonna 2018 kunnan vastaavan ikäiseen väestöön suhteutettuna 18–64-vuotiaita henkilökohtaisen avun asiakkaita oli eniten Tampereella ja vähiten Vantaalla.

Lue lisää:

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018 (Pdf