Graafinen kuva barometrin kannesta.

Valtuustokauden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön toimenpiteet kokoava Stadin HYTE -barometri julki

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä pyritään Helsingissä siihen, että kaupunkilaisten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus kohenevat ja arjen ympäristöt tukevat asukkaiden hyvää elämää. Stadin HYTE -barometri on vuosittain tuotettava seurantaväline, joka kertoo mihin suuntaan helsinkiläisten hyvinvointi kehittyy ja mitä kaupunki tekee kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

HYTE-barometri sisältää nostoja helsinkiläisten elämänlaadusta ja onnellisuudesta, eriarvoisuudesta, liikkumisesta ja elintavoista, ympäristöstä ja turvallisuudesta sekä mielen hyvinvointiin ja päihteisiin liittyvistä näkökulmista. Nyt julkaistava barometri on kooste hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä laajemmin kuluvalla valtuustokaudella.

Suurin osa helsinkiläistä voi hyvin

Suurin osa helsinkiläisistä voi hyvin erilaisilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna. Helsinkiläisten elämänlaadussa, terveydessä ja hyvinvoinnissa on kuitenkin nähtävissä eroavaisuuksia koetun toimeentulon mukaan ja helsinkiläisten terveydessä on suuria eroja asuinalueiden välillä. Parempi toimeentulon kokemus on yhteydessä pääsääntöisesti terveellisempiin elintapoihin, parempaan elämänlaatuun ja suotuisampaan hyvinvointiin. Koronapandemian johdosta lisääntynyt työttömyys voi aiheuttaa eriarvoistumisen kasvua lähivuosina ja tuo näin ollen uusia haasteita kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyölle.

Helsinkiläisten liikkumisen edistäminen työn kärkenä

Helsingin liikkumisohjelma on näkynyt kaupunkilaisten arjessa monin eri tavoin valtuustokauden aikana. Koululaisten huoltajat ovat saaneet arjen aktiivisuuteen kannustavaa Anna arjen liikuttaa -materiaalia, varhaiskasvatusyksiköiden liikkumismahdollisuuksia on parannettu muun muassa välinehankinnoilla ja melkein 90 prosenttia varhaiskasvatusyksiköistä on rekisteröitynyt valtakunnalliseen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaan. Liikkuva opiskelu -ohjelma on laajentunut kaikkiin kaupungin toisen asteen oppilaitoksiin. Suurimmalle osalle kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumissopimus tukemaan ikääntyneiden arkiliikkumisen toteutumista kotihoitokäyntien aikana.

Harva ikääntynyt liikkuu terveytensä näkökulmasta riittävästi, ja myös koronapandemia on vaikuttanut ikääntyneiden liikkumismahdollisuuksiin. Tästä syystä tullaan vuonna 2021 panostamaan erityisesti ikääntyneiden mahdollisuuksiin liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön. Työhön osallistuvat kaikki kaupungin toimialat laajalla yhteistyöllä.

Monia toimenpiteitä mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi

Valtuustokauden aikana on edistetty ja kehitetty lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita sekä panostettu erityisesti erilaisiin matalan kynnyksen palveluihin. Tästä huolimatta tilasto- ja tutkimustieto kertoo, että helsinkiläisten mielen hyvinvoinnin haasteet ovat viime vuosina olleet yleisempiä kuin koko maassa tai muualla pääkaupunkiseudulla.

Ehkäisevä päihdetyö erilaisine menetelmineen on tehokas tapa puuttua ennaltaehkäisevästi eri väestöryhmien terveys- ja hyvinvointieroihin. Sen tavoitteena Helsingissä on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja. Esimerkiksi kesällä 2020 yhteistyössä Senaatintorin terassin kanssa kampanjoitiin turvallisesta ja vastuullisesta terassipalvelujen käytöstä. Valtuustokauden aikana on saatettu lain edellyttämät ehkäisevän päihdetyön johtamis- ja kehittämisrakenteet kuntoon ja kaupunginhallitus vastaa ehkäisevästä päihdetyöstä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä ohjaa ja toimeenpanee työtä.

Lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa

Kuluvan valtuustokauden kaupunkistrategiassa oli tavoitteena myös taata jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastukseen sekä laajasti ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia on edistetty useassa hankkeessa ja eri toimialoilla kuluvan valtuustokauden aikana. Tämä työ harrastusmahdollisuuksien takaamiseksi jatkuu vuonna 2021, jolloin useilla toimenpiteillä varmistetaan lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet löytää mieleinen harrastus.

Viheralueiden merkitys kaupunkilaisten arjessa lisääntynyt

Kaupunkiympäristön ja esimerkiksi viheralueiden saavutettavuus on oleellinen tekijä kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Koronapandemia on vahvistanut viheralueiden merkitystä kaupunkilaisten arjessa. Valtuustokauden aikana onkin panostettu viheralueiden savutettavuuteen, kaupunkitilojen viihtyvyyteen sekä pyöräily- ja kävelyreittien parantamiseen.

Stadin HYTE -barometri – Hyvinvointikertomus 2018–2021  PDF

Helsingin hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemisen tilanne 30.10.2020  PDF