Suoraan sisältöön
A A A
Majakka valittiin Guggenheim-kilpailun voittajaksi.

Kaupunki ja tukisäätiö esittävät uutta mallia Guggenheim-museon perustamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus saa ensi maanantaina käsiteltäväkseen uuden ehdotuksen Guggenheim-museon perustamiseksi Helsinkiin.

Ehdotusta on valmisteltu yhteistyössä Guggenheim Helsingin Tukisäätiön kanssa. Kaupungin puolelta valmistelua on johtanut sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Uuden ehdotuksen valmisteluun ryhdyttiin sen jälkeen, kun hallitus oli syksyn budjettineuvottelujen yhteydessä ilmoittanut, ettei se rahoita museoinvestointia.

”Tavoitteena on ollut löytää toteuttamiskelpoinen malli, joka ei aseta kaikkea museorakentamisen taloudellista vastuuta Helsingin kaupungille, ja jossa kaupungin rahoitusvastuu pysyy samana kuin mitä se olisi ollut, jos valtio olisi ollut mukana”, toteaa Viljanen.

”Nyt on löydetty museon toteuttamismalli, joka mahdollistaa asian esittelyn kaupungin päättäjille.”

Kaupungin investointi rakentamiseen 80 miljoonaa euroa

Guggenheim Helsinki -museon arvioidut rakentamiskustannukset ovat 130 miljoonaa euroa. Kaupunki rahoittaisi museon rakentamista enintään 80 miljoonalla eurolla ja Guggenheim Helsingin Tukisäätiö 15 miljoonalla eurolla.

Rakentamista varten perustettaisiin kiinteistöosakeyhtiö, josta Helsinki omistaisi 84 prosenttia ja tukisäätiö 16 prosenttia. Kiinteistöosakeyhtiö ottaisi 35 miljoonan euron lainan museon rakentamista varten. Lainanlyhennyksestä sekä lainanhoito- ja korkokuluista eli yhteensä 33 miljoonasta eurosta 20 vuoden sopimusaikana vastaisi Guggenheim Helsingin Tukisäätiö kiinteistöyhtiölle maksettavalla vuokralla. Kaupunki antaisi lainalle täytetakauksen.

Uudessa mallissa Helsingin kaupunki olisi museorakennuksen pääasiallinen omistaja ja vastaisi sen tilakustannuksista, mutta kaupunki ei muuten rahoittaisi museon toimintaa.

Tilakustannukset museosta olisivat vuodessa noin 6,5 miljoonaa euroa, mikä sisältää museoon sitoutuneen pääoman korot, poistot, sisäiset tontin ja rakennuksen vuokrat Helsingin kaupungille sekä kiinteistön ylläpitokustannukset.

Museotoiminnasta vastaisi Guggenheim Helsingin Tukisäätiö tuloillaan, yksityisellä rahoituksella ja valtion myöntämällä vuotuisella museon käyttötaloustuella. Yksityisellä rahoituksella katetaan myös Solomon R. Guggenheim -säätiölle maksettavat lisenssi- ja hallintomaksut, 20 miljoonaa dollaria eli noin 18,4 miljoonaa euroa 20 vuodessa. Lisäksi Tukisäätiö investoi museorakennukseen 15 miljoonaa euroa ja suorittaa rakentamiseen otettavan lainan kulut vuokrina.

Kaupungin rooli selkeämpi ja kustannukset pienemmät

Aiempiin ehdotuksiin verrattuna Helsingin kaupungin rooli on nyt selkeämpi ja kaupungin kustannukset pienemmät. Uudessa esityksessä kaupungin omistusosuus museorakennuksesta olisi myös olennaisesti suurempi kuin valtion kanssa neuvotellussa mallissa, vaikka investoinnin rahallinen määrä olisi sama.

Guggenheim Helsingin Tukisäätiön keräämää yksityistä rahoitusta on huomattavasti aiempaa enemmän, yhteensä 66,4 miljoonaa euroa.

Viljanen kiittää yksityisiä tahoja näiden vahvasta tuesta museohankkeelle.

”Kyseessä on poikkeuksellinen hanke: mikään muu Helsingin kulttuurikohde ei ole saanut taakseen näin paljon yksityistä rahoitusta. Yksityisellä rahalla maksettaisiin investoinnista vähintään 66,4 miljoonaa euroa. Lämpimät kiitokseni museoon sitoutuneille yksityisille, jotka mahdollistavat sen, että Helsinki voi nyt viedä asiaa eteenpäin.”

Uusi arvio korostaa museon positiivisia vaikutuksia talouteen

Helsingin kaupungin laatiman arvion mukaan museo toisi Helsinkiin lisää matkailijoita ja vaikuttaisi matkailijoiden kulutukseen varovaistenkin arvioiden mukaan 16 miljoonaa euroa vuodessa.

Rakentamisvaiheessa museon vaikutus verotuloihin olisi 24 miljoonaa euroa vuodessa ja vaikutus työllisyyteen noin 1 200 henkilötyövuotta. Museon toiminnan ja matkailun kautta syntyvä vaikutus verotuloihin olisi yhteensä 7 miljoonaa euroa vuodessa ja vaikutus työllisyyteen 400 henkilötyövuotta.

”On tärkeää, että taloudellisesti vaikeinakin aikoina tehdään investointeja, jotka tuovat tuloja ja matkailijoita kaupunkiin”, apulaiskaupunginjohtaja Viljanen painottaa.

”Kaupungin laatima arvio museon vaikutuksista todistaa, kuinka kulttuurinen investointi on hyvä tapa lisätä työpaikkoja ja kaupungin tuloja.”

Tutkimusten mukaan Helsinki on jäänyt matkailun kasvussa selvästi jälkeen muista pohjoismaisista pääkaupungeista esimerkiksi hotelliyöpymisten määrällä mitattuna.

”Guggenheim-museo vahvistaisi Suomen ja Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja parantaisi meidän asemaamme matkakohteena. Museo olisi tärkeä lisä pääkaupunkiseudun taidetarjontaan. Tänne muodostuisi kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen laaja nykytaidekeskus, joka nostaisi Helsinkiä entistä paremmin esiin taide- ja designkaupunkina”, Viljanen sanoo.

Valmisteluryhmä toteaa, että museo olisi investointina kannattava ja siitä koituisi taloudellista hyötyä pääkaupunkiseudulle ja laajemminkin.

Yhteistyötä muiden museoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa

Valmistelun aikana Helsingin kaupunki on pitänyt tärkeänä, että museo on kaupunkilaisten käytössä julkisena tilana.

”Museon edustalla on avoin julkinen ranta. Myös rakennuksen sisällä oleva bulevardi ja sisäpiha on määritelty sopimusehdotuksessa avoimeksi ja ilmaiseksi kaupunkitilaksi”, Viljanen korostaa.

”Museon tulee ylläpitää ns. vapaan taiteen galleriaa ja tuoda näinkin uutta taiteen toimijoille Helsingissä. Guggenheim Helsinki toimisi tiiviissä yhteistyössä muiden Helsingin museoiden kanssa, osana Helsingin taidemuseokenttää. Yhteistyötä olisi myös muiden taide- ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.”

Helsingin kaupungin osalta valmistelu etenee siten, että kaupunginhallitus käsittelee uutta ehdotusta ja sen liitteenä olevaa sopimusta hankkeen toteuttamisesta kokouksessaan maanantaina 7. marraskuuta. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto, jonne sopimusehdotus on asian merkittävyyden vuoksi tarkoitus viedä päätettäväksi.

Mikäli valtuusto hyväksyy museohankkeen, vuosina 2017–2019 käsiteltäisiin tontin kaavamuutos ja laadittaisiin hankesuunnitelma. Museon rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2019.

Kaupunginhallituksen käsittelyyn tuleva päätösehdotus liitteineen julkaistaan kaupunginhallituksen esityslistalla.

Lisää aiheesta:

7.11. Kaupunginhallitus jätti Guggenheim-esityksen kahdeksi viikoksi pöydälle

Guggenheim Helsinki – Arvio hankkeen taloudellisista vaikutuksista (pdf)

Esitys Guggenheim Helsinki -museon perustamisesta - työryhmän muistio (pdf)

Kaupunginhallituksen esityslista 7.11.

JAA