Kuvituskuva tutkimusartikkeliin.

Turvapaikanhakijoiden sopeutumisesta uutta tutkimustietoa kaupungin kotouttamistyön hyväksi

Luja työmotivaatio, hyvä koulutus ja englanninkielen taito eivät takaa kunnollisen työpaikan löytymistä turvapaikanhakijoina saapuneille irakilaisille. Vahvasta työmotivaatiosta huolimatta osa tulijoista tyytyy muutaman vuoden kuluttua asemaansa sosiaalitukien saajana.

Helsingin kaupunki oli mukana viime vuonna päättyneessä Polkuja työhön -tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin eri taustoista Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien kotoutumista ja työmarkkinaintegraatiota. Kaupunginkanslian tutkija Anu Yijälän tuore blogikirjoitus kaupunkitutkimuksen Kvartti-julkaisussa kokoaa yhteen osahankkeen päätulokset turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden irakilaisten työmarkkinatilanteen seurannasta ensimmäisen 2,5 vuoden maassaolon ajalta.

Työllistymisvaikeudet muuttavat turvapaikanhakijoiden asenteita sosiaalitukia kohtaan

Yijälän mukaan tutkimukseen haastateltujen koulutettujen irakilaisten pyrkimys toimeentulonsa ansaitsemisesta omalla työllä korostui voimakkaasti kahden ensimmäisen haastattelukierroksen aikaan. Työllistymisvaikeudet kuitenkin hankaloittivat uuteen maahan sopeutumista, erityisesti kielen ja kulttuurin oppimista, ja niiden aiheuttamat taloudelliset huolet heijastuivat negatiivisesti tulijoiden itsetuntoon ja hyvinvointiin laajemminkin.

Monet haastellut löysivät lyhytkestoisia, matalapalkkaisia ja omaa koulutusta vastaamattomia töitä, mutta niiden vastaanottaminen koettiin vaikeaksi, sillä epäsäännöllisten ja pienten tulojen yhteensovittaminen sosiaalitukien kanssa oli haastavaa.

Koska vakituinen työllistyminen osoittautui lähes mahdottomaksi, myös haastateltujen asennoituminen sosiaalitukiin muuttui vähitellen huomattavasti positiivisemmaksi.

Sitä, millaisia seurauksia sosiaalitukiin liittyvällä huomattavalla asennemuutoksella voi olla, on käsitelty blogitekstin lisäksi myös  Refugee Survey Quarterly -tiedejulkaisussa.

Työllistymistä nopeutettava ja matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia tuettava

Blogikirjoituksessaan Anu Yijälä kokoaa yhteen myös muutamia toimenpidesuosituksia, joilla maahanmuuttajien työllistymistä voidaan tukea. Etenkin koulutetut, työelämään tottuneet tulijat on olennaista saada töihin, ennen kuin heidän työkykynsä kärsii joutenolosta. Myös osa-aikainen ja omaa koulutusta vastaamaton työ lisäsi haastateltujen hyvinvointia, kunhan työtä tehtiin jonkinlaisessa työyhteisöissä.

Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään koulutettua työntekijää työvoiman ulkopuolelle esimerkiksi pitkittyneistä työllistymisongelmista johtuvan masennuksen tai maastalähdön takia, kirjoittaa Yijälä.

Lue lisää

Blogi: Turvapaikanhakijoiden huoli oman toimeentulon ansaitsemisesta laantuu maassaolon keston myötä

Tutkimusartikkeli Refugee Survey Quarterly -lehdessä

Polkuja työhön

JAA