Kaavio koetusta turvallisuudesta omalla asuinalueella.

Helsinki asukkailleen turvallinen ja rauhallinen kaupunki – turvallisuustutkimuksen kokoomaraportti valmistunut

Vuoden 2018 lopulla tehdyn turvallisuustutkimuksen mukaan helsinkiläiset kokivat oman asuinalueensa, kaupungin keskustan ja joukkoliikenteen turvallisemmiksi kuin koskaan aiemmin. Toisaalta ilmastonmuutos ja kaupunginosien eriytyminen huolestuttivat aiempaa useampaa. Tänä vuonna alkanut maailmanlaajuinen koronaepidemia ei vielä kyselyajankohtana näkynyt huolissa ja turvallisuuden tunteessa.

Helsingissä on tehty asukkaille suunnattuja turvallisuuskyselyjä kolmen vuoden välein vuodesta 2003 lähtien. Tutkimuksella selvitetään helsinkiläisten kokemuksia ja näkemyksiä sekä kaupungin että oman asuinalueen turvallisuudesta ja turvallisuustilanteen kehittymisestä.

Kyselyllä kartoitetaan myös muun muassa rikosten ja onnettomuuksien kohteeksi joutumista, turvattomuutta aiheuttavia huolenaiheita sekä luottamusta poliisin ja pelastuslaitoksen toimintaan.

Turvalliseksi koettu kaupunki edistää asukkaiden hyvinvointia ja mahdollisuuksia toimia arjessaan. Kaupungin turvallisuudella on vaikutusta ihmisten päivittäisiin liikkumisvalintoihin ja muuttopäätösten kautta myös kaupunkikehitykseen. Turvallisuuden tunne on nostettu myös yhdeksi Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteeksi.

Huolta ilmastonmuutoksesta, asuinalueiden eriytymisestä sekä lasten ja nuorten tulevaisuudesta

Loppuvuonna 2018 tehdyn turvallisuuskyselyn tulokset osoittavat, että helsinkiläisten kokemus oman asuinalueensa, kaupungin keskustan ja joukkoliikenteen turvallisuudesta oli vahvistunut.

Asuinalueiden väliset erot asukastyytyväisyydessä olivat jonkin verran pienentyneet aiemmista vuosista. Omaan asuinalueeseen oltiin pääosin tyytyväisiä, mutta huolta aiheuttivat muiden ihmisten syrjäytyminen, ympäristön epäsiisteys ja ilkivalta.

Yleiset huolenaiheet olivat keskimäärin vähentyneet. Ilmastonmuutos ja kaupunginosien eriytyminen huolestuttivat kuitenkin aiempaa useampaa. Yli puolta vastaajista huolestutti myös lasten ja nuorten tulevaisuus. Terrorismista ja sodista sen sijaan oltiin aiempaa vähemmän huolissaan. Omaisuusrikokset olivat vähentyneet edellisestä tutkimuskerrasta. Pyörävarkaudet ja autoon kohdistuva ilkivalta olivat edellisten vuosien tapaan yleisimmät rikokset Helsingissä.

Luottamus poliisiin on kasvanut kaikilla tutkimuskerroilla, ja poliisin toimintaan luotetaan laajasti kaikissa vastaajaryhmissä. Myös pelastuslaitoksen toimintaan oltiin tyytyväisiä.

Koronavirus tehnyt tämän päivän tilanteesta poikkeuksellisen

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne oli tutkimusvuonna 2018 vakaa, eikä siihen ajoittunut suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Nämä seikat ovat todennäköisesti vaikuttaneet positiivisesti asukkaiden turvallisuudentunteeseen.

Vuoden 2020 aikana arkielämän turvallisuus on saanut aivan uudenlaisen merkityksen. Koronaepidemia on muuttanut käsitystä turvalliseksi koetuista asioista ja vaikuttanut hyvin monella tavalla arjen käytäntöihin ja tapaan liikkua ja käyttää kaupunkitilaa. Koronaepidemian vaikutuksesta kaupunkilaisten turvallisuuden tunteeseen on tulossa tutkimustietoa syksyllä 2021.


Lisätiedot

Turvallista ja rauhallista – Helsingin turvallisuustutkimus 2018 PDF

Tiivistelmä julkaisusta PDF

Selattava julkaisu