Suoraan sisältöön
A A A

Helsinkiin tasa-arvotoimikunta ja yhdenvertaisuustoimikunta

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen kaksi uutta toimikuntaa. Yhdenvertaisuustoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Maria Loima SDP ja varapuheenjohtajaksi Katja Mannerström, Vihr. Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Alviina Alametsä, Vihr. ja varapuheenjohtajaksi Roby Mountrakis, SDP. Molemmissa toimikunnissa on seitsemän jäsentä ja heillä varajäsenet.

Muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää kunnilta suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuuden linjaukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.4.2017. Toimialat vastaavat yhdenvertaisuuden tavoitteista ja edistämistoimenpiteistä. Toimikunnan tehtäviksi kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Veronika Honkasalon esittämän ehdotuksen mukaisesti:

  • edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa
  • varmistaa asukkaiden osallisuus ja konkreettisten tarpeiden huomiointi yhdenvertaisuussuunnittelussa
  • valtavirtaistaa yhdenvertaisuus ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa
  • edistää syrjimättömän ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa
  • seurata kohtuullisen mukautuksen ja positiivisen erityiskohtelun periaatteen soveltamista tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Tasa-arvotoimikunnan tehtäviksi kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Maria Ohisalon ehdotuksen mukaisesti:

  • Valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolivaikutusten arviointi läpäiseväksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa
  • tukea kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja palveluissa
  • edistää tasa-arvoa estävien olosuhteiden muuttamista ja kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumista kaikessa kaupungin toiminnassa ja palveluissa
  • seurata Helsingin tasa-arvohanketta 2017–2021.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa edellytetään, että kunnat edistävät suunnitelmallisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Tasa-arvotoimikunnan tehtävän lähtökohtana on lisäksi Council of European Municipalities and Regions -järjestön (CEMR) laatima European Charter of Gender Equality of Men and Women in Local Life eli Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja miesten ja naisten osallistumisesta paikallishallintoon. Helsinki allekirjoitti peruskirjan vuonna 2007. Tasa-arvolain suunnitteluvelvoitteen ja peruskirjan pohjalta on laadittu suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämisestä Helsingin kaupungin palveluissa 2013–2016 (jatkettu 2017–2018). Vuodesta 2015 tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Esitykset toimikunnista perustuvat johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtyyn toimi- ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten kokonaisuutta koskevaan tarkasteluun.

Yleiskaavakäsittelyssä esitettyjen toivomusponsien selvitykset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvitykset toivomusponsiin, jotka valtuusto hyväksyi syksyllä 2016 käydyn yleiskaavakäsittelyn yhteydessä. Selvityksissä ponsien ehdottajille ja muille valtuutetuille kerrotaan niistä toimenpiteistä, joita toivomusponsien johdosta on tehty. Esityslistalla olleista 25 toivomusponnesta vielä viisi jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lisää aiheesta:

Kaupunginhallituksen esityslistat ja päätöstiedotteet 23. lokakuuta.

JAA