Stadin hytebarometri 2018 – hyvinvoinnin vuosikooste julki

Vuoden 2018 hytebarometri on tiivistetty kooste hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta kuvaavista tilasto- ja tutkimustiedoista. Vuosittain tuotettava Stadin hytebarometri sisältää jatkossa tietoja myös Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön onnistumisista sekä haasteista.

Hyvinvointi- ja terveyserot ovat tutkimusten mukaan usein yhteydessä sosioekonomisiin taustatekijöihin. Monet tutkimukset antavat viitteitä siitä, että hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus ei ratkea ilman puuttumista eriarvoisuuden juurisyihin: työttömyyteen, köyhyyteen, yksinäisyyteen ja sairauksiin.

Helsingin työttömyysaste on laskussa, se oli 9 prosenttia, helmikuussa 2019. Helsingin työttömistä noin kolmasosa on kuitenkin pitkäaikaistyöttömiä. Työttömyys näkyy erityisesti lapsiperheköyhyytenä. Esimerkiksi vuonna 2017 Helsingissä asui 12 382 lasta pienituloisissa perheissä. Tämä vaikuttaa lasten hyvinvointiin, toimintamahdollisuuksiin, sosiaalisiin suhteisiin ja harrastusmahdollisuuksien kaventumiseen.

Peruskoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista suuri osa on tyytyväisiä nykyiseen elämänlaatuunsa. Tosin Helsingin peruspiirien välisiä eroja on havaittavissa. Toisaalta huonoksi koettu terveys näyttäisi usein olevan yhteydessä kaupunkilaisten heikkoon osallistumisaktiivisuuteen, yksinäisyyteen ja tyytymättömyyteen julkisten palvelujen osalta.

Näistä syistä johtuen Helsingin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tulevaisuuden tavoitteena on vaikuttaa helsinkiläisten arkeen ja arkiympäristöihin siten, että kaikissa kaupunginosissa on edellytykset hyvään elämänlaatuun ja aktiiviseen osallistumiseen.

#stadinhyte

Lue lisää:

Stadin hytebarometri -vuosikooste 2018 (Pdf)

Stadin HYTEBAROMETRI – vuosikooste 2018. (Infografiikka toimii parhaiten Chrome-selaimella.)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen