Vakioitu sairastavuusindeksi Helsingissä peruspiireittäin vuonna 2017.

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit Helsingissä vuonna 2017

Helsinkiläiset ovat terveempiä kuin suomalaiset keskimäärin, ja kansatauteja esiintyy Helsingissä koko maan tasoa vähemmän.

Kelan sairastavuus- ja kansantauti-indekseissä jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen perusteella indeksilukuja, jotka kertovat kuinka tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon, joka on arvoltaan 100 pistettä.

Helsingissä sekä sairastavuus- että kansantauti-indeksit ovat koko maan keskiarvoa pienempiä. Sairastavuus-indeksi oli Helsingissä 89 pistettä ja kansantauti-indeksi 80 pistettä.

Yksittäisistä kansantaudeista ainoastaan psykoosit olivat helsinkiläisten keskuudessa koko väestön tasolla. Muut kuusi kansantautia olivat koko maata harvinaisempia.

Helsingin peruspiirien välillä on selkeitä eroja sairastavuuden suhteen

Helsingissä sekä sairastavuus- että kansantauti-indekseissä peruspiirien välillä on vaihtelua. Osalla peruspiireistä indeksi nousee yli koko maan keskitason, kun taas toisilla alueilla indeksi on reilusti alle yleisen keskitason.

Vakioidun sairastavuusindeksin korkeimman ja matalimman indeksin ero on 54 pistettä. Kansantauti-indeksissä korkeimman ja matalimman indeksin ero on 44 pistettä. Erot peruspiirien väestön sosioekonomisessa rakenteessa vaikuttavat vaihteluihin. Koulutus, tulot ja työttömyysaste ovat yhteydessä alueen väestön terveydentilaan.

Kela toimittaa tiedot sairastavuus- ja kansantauti-indekseinä

Tilastot perustuvat Kelan Helsingin kaupungille peruspiiritasolla laskemiin sairastavuus- ja kansantauti-indekseihin.

Sairastavuusindeksi ilmaisee, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon. Se perustuu kolmeen muuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä.

Kansantauti-indeksi puolestaan kuvaa kansantautien esiintymistä alueen väestössä suhteessa koko maan väestöön. Suomalaisten kansantaudeiksi lasketaan Kelan kansantauti-indeksissä lääkekorvausoikeuksien yleisyyden perusteella diabetes, psykoosi, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, verenpainetauti ja sepelvaltimotauti.

Julkaisussa käytetyissä indekseissä alueiden erilaisten ikä- ja sukupuolirakenteiden vaikutus on vakioitu pois.

Lue lisää:

Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit Helsingissä peruspiireittäin 2017,
Tilastoja 21, 2018 Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja -tilastot. 
JAA