Uusi raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen kaupungeissa

Kaupunkien toimilla ja kuntatason ilmapiirillä on merkittävä vaikutus maahanmuuttajien kotoutumisprosessien etenemiseen. OECD on yhteistyössä Euroopan komission kanssa toteuttamassaan hankkeessa koonnut tietoa maahanmuuttajien kotoutumisesta Euroopan kunnissa ja alueilla sekä paikallistason kotouttamisesta. Tiedot perustuvat tilastolähteisiin sekä 71 kaupungille suunnattuun kyselyyn. Niistä koottiin myös keväällä 2018 julkaistu yhteenvetoraportti Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees. Kaupunginkanslia on julkaissut tästä raportista Helsingin ja muiden suomalaisten kaupunkien olosuhteisiin sovitetun suomenkielisen tiivistelmän.

Sama kotouttamispolitiikka ei sovi kaikille

Suuri osa Euroopan kaupungeista on nykyään sellaisia, että niissä tarvitaan maahanmuuttajien kotoutumista edistäviä toimia. Kaupungit poikkeavat kuitenkin suuresti toisistaan, eikä sama kotouttamispolitiikka sovi kaikille. Eri paikkakuntien maahanmuuttajaväestöt ovat erilaisia, ja erilaisia ovat myös paikalliset olosuhteet esimerkiksi talouden rakenteen, asuntojen saatavuuden ja paikallisen ilmapiirin suhteen. On tärkeätä, että kotouttamisen kehittäminen lähtee paikallisista olosuhteista samalla kun kannattaa hankkia tietoa muiden kaupunkien hyvistä käytännöistä ja aikaisemmista kokemuksista. Tilastointia pitäisi kehittää siten, että kaupungit voisivat verrata toisiaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kotouttamisen muistilista on hyvä väline kotouttamisen kehittämiseen

OECD:n raportin parhaana antina voi pitää hankkeessa koottujen tietojen ja kokemusten pohjalta rakennettua paikallisen kotouttamisen muistilistaa. Muistilista rakentuu neljästä toimintalohkosta, joiden alle sijoittuu kaikkiaan kaksitoista toimintaohjetta. Ensimmäinen toimintalohko käsittelee kotouttamisen hallintaa ja hallintoa. Sen yhteydessä esitellään paikallista kotouttamisjärjestelmää analysoiva institutionaalisen kartoituksen malli. Toisessa lohkossa tarkastellaan kotoutumisprosessin tila- ja aikaulottuvuuksia sekä yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen rakentumista. Raportissa muistutetaan, että vaikka maahanmuuttoa välittömästi seuraavat vuodet ovat erittäin tärkeitä, monet tarvitsevat kuitenkin pitkään erilaisia kotoutumispalveluita.

Kolmannen osa-alueen aiheena on paikallistason toimijoiden osaaminen kotouttamispolitiikan muotoilussa ja toteuttamisessa. Suurissa kaupungeissa kotoutumisen edistäminen kuuluu kaikille, ja osaamisen riittävyydestä täytyy pitää kunnissa huolta. Neljännen lohkon muodostaa kotoutumisen edistämisen tarkastelu työmarkkinoiden, asumisen, hyvinvoinnin ja koulutuksen sektoreilla. Maahanmuutto kannattaa ottaa kaupungin ja sen toimintojen suunnittelussa huomioon ennen kuin kielteisiä ilmiöitä pääsee syntymään.

Moniin muistilistassa mainittuihin asioihin on Helsingissä ja muissa suomalaisissa kaupungeissa kiinnitetty huomiota ehkä paremmin kuin monissa muissa maissa. Suomalainen kotouttamispolitiikka on kansainvälisessä arvioinnissa saanut toistuvasti korkeat pisteet. Samalla on kuitenkin aina noussut esille myös kysymys siitä, toteutuvatko yleisiin linjauksiin sisältyvät hyvät tarkoitukset myös käytännössä. Oman paikkakunnan kotouttamispolitiikan järjestelmällinen tarkastelu tätä muistilistaa vasten voi olla hyödyllistä asioiden tarkistamiseksi ja kotouttamisen edelleen kehittämiseksi.

Lisätietoja:
erikoistutkija Pasi Saukkonen, puh. 09 310 36405, e-mail: pasi.saukkonen(at)hel.fi

Julkaisu:
Kotoutuminen tapahtuu kaupungeissa. OECD:n raportti tarjoaa hyviä neuvoja kotouttamiseen paikallistasolla. Työpapereita 2018:5, Helsingin kaupunginkanslia (pdf-julkaisu).

JAA