Pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioraamiehdotus ensi vuodelle on valmistunut

Helsingin kaupungin taloudellinen tilanne vuoden 2018 keväällä on tasapainoinen. Myös kaupungin väestönkasvun ennustetaan jatkuvan vahvana tulevina vuosina.

”Suotuisan talouskehityksen ja vahvan väestökasvun ansiosta vuoden 2019 talousraamiin tulee merkittävästi lisää väljyyttä aikaisempiin vuosiin nähden. Valoisampi taloustilanne yhdessä kaupunkistrategian taloustavoitteiden kanssa mahdollistaa tulevan vuoden talousarvioraamiin 127 miljoonan euron korotuksen käyttötalousmenoihin”, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Korotus tarkoittaa, että toimintamenojen kasvu on 3,28 % vuoden 2018 talousarvion vastaavia menoja suurempi. Menolisäykset kohdistuvat kaupunkistrategian linjausten mukaisesti erityisesti sinne, missä väestönkasvu suorimmin lisää kustannuksia. Talousarvioraami mahdollistaa strategiassa linjattujen kehittämiskohteiden edistämisen.

Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostavat valtiovarainministeriön (VM) huhtikuisen ennusteen mukaan vuonna 2018 työllisten määrän 1,8 % edellisvuotta korkeammaksi. Tämä heijastuu palkkasumman kasvuun vuosille 2018–2019 ja luo siten edellytykset kuntienkin hyvälle verotulokehitykselle.

Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys maakunta- ja sote-uudistuksesta aiheuttaa kuitenkin kaupungin tulevien vuosien talouteen poikkeuksellista epävarmuutta.

”Mikäli maakuntauudistus toteutuisi, maakunnalle siirtyvät verotulot alentavat merkittävästi verorahoitusta suhteessa kasvavan kaupungin investointitarpeeseen. Mahdollisen uudistuksen vaikutuksiin kaupungin talouteen liittyy niin suuria riskejä, että kaupungin lainakannan kasvattamista on perusteltua tässä tilanteessa välttää”, Vapaavuori korostaa.

Helsingin investointitasossa näkyy kaupungin vahva kasvu

Helsingin kaupungin tämänhetkinen investointitaso on aikaisempaan nähden korkea, mikä kertoo kaupungin vahvasta kasvusta.

Kaupungin toteutunut investointitaso HKL-liikelaitoksen joukkoliikenneinvestoinnit huomioiden on vuosina 2016 ja 2017 ollut yli 650 miljoonan euron tasolla, joka on ollut noin 100 miljoonaa euroa enemmän kuin edeltävinä vuosina. Raamivuoden 2019 mukainen investointitaso on edelleen selvästi vuosien 2016 ja 2017 toteutunutta tasoa suurempi, yli 730 miljoonaa euroa.

Investointien ohjelmoinnissa keskeisenä periaatteena on vaikuttavuus ja oikea-aikaisuus. Investointiohjelman painotuksissa on huomioitu asuntotuotantotavoitteen kasvattaminen strategian mukaisesti ensi vuonna (2019) 6 000 asunnosta 7 000 asuntoon. Lisäksi investointiohjelmassa on varmistettu riittävät määrärahavaraukset edellytysinvestoinneille esirakentamiseen, katu- ja puistoinvestointeihin sekä palvelurakennusinvestointeihin.

Myönteinen verotulokasvu parantaa raamin kokonaistalouden tasapainoa, mutta investointiohjelma vetää rahoituslaskelman alijäämäiseksi

Vuodelle 2019 ennakoidaan verotuloihin selkeää kasvua, vaikka Helsinki päätti alentaa kunnallisveroprosenttiaan vuoden 2018 alusta 0,5 %-yksiköllä. Kokonaisverorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) ennakoidaan kasvavan vuodelle 2019 noin 3,5 % vuoden 2017 toteutuneesta tasosta, eli viimeisen kahden vuoden aikana. Valtionosuudet heikkenevät valtion toimenpiteiden sekä verotulotasauksen kasvun seurauksena. Helsingin maksaman veropohjaan perustuvan valtionosuuksien tasauksen arvioidaan vuonna 2019 olevan 337 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoden 2017 tasoon 48 miljoonaa euroa. Muutos vähentää Helsingin saamia valtionosuustilityksiä.

Myönteinen verotulokasvu nostaa vuosikatetta talousarvion 2018 tasosta vuodelle 2019 hieman alle 90 miljoonaa euroa ja raamissa vuosikatearvio on 634 miljoonaa euroa. Investointitason ollessa 732 miljoonaa euroa, jää toiminnan ja investointien rahavirta noin 80 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämä ehdotetaan katettavaksi kassavaroilla.

Pormestari ehdottaa kaupungille pidemmän aikavälin palkkaohjelmaa

Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaisiin palkkakustannuksiin on varauduttu raamin määrärahoissa. Vuoden 2019 peruspalveluhintaindeksissä, joka osaltaan määrittää toimintamenojen kasvuprosenttia, on otettu huomioon palkkojen kustannusvaikutukset. KVTES:n järjestelyerää varten raamiin on tehty keskitetty määrärahavaraus, joka kohdennetaan toimialoille paikallisneuvottelujen jälkeen syksyn talousarviovaiheessa.

Pormestarin talousarvioraamiehdotus pitää sisällään myös ehdotuksen kaupungin pidemmän aikavälin palkkaohjelman käynnistämisestä talousarviovaiheessa. Kaupunki tekisi kartoituksen henkilöstön ja eri henkilöstöryhmien palkkaukseen liittyvistä keskeisistä kehittämistarpeista, joiden pohjalta pidemmän aikavälin palkkaohjelma valmisteltaisiin.

Raamin määrärahat kohdennetaan eri käyttötarkoituksiin syksyn talousarviossa

Pormestarin ehdotus budjettiraamista vuodelle 2019 etenee käsiteltäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 14.5.

Uusi toimialamalli sekä sen mukaiset laajemmat talousarvion määrärahakohdat tarkoittavat aiempaa selkeämpää raamibudjetointia. Käytännössä kaupunginhallitus päättää taloudellisista kokonaisraameista laajemmille toimialoille.

Toimialalautakunnat päättävät syksyllä määrärahojen tarkemmasta kohdentamisesta kaupunkistrategian painotusten mukaan talousarvioehdotuksissaan elokuussa sekä toimialojen yksityiskohtaisissa tulosbudjeteissa vuoden lopulla.

Pormestarin talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2018 ja tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2018.

Kaupunginhallituksen kokouksen 14.5. esityslista