Päiväkotiselvityksessä löytynyt useita ilman ajantasaista lupaa toimivia päiväkoteja

Ankkalampi-päiväkotiketjun ongelmien paljastuttua pormestari Jan Vapaavuori käynnisti selvityksen Helsingin yksityisten palveluntuottajien sekä kaupungin omien varhaiskasvatustilojen lupatilanteen kartoittamiseksi sekä sen perusteelliseksi selvittämiseksi, mistä havaitut ongelmat varhaiskasvatustilojen lupakysymyksissä johtuvat. Akuutin kriisin hoitoon on myös perustettu erillinen task force.

Selvityksen aikana on paljastunut, että kaupungissa toimii useita yksityisiä sekä kaupungin omia päiväkoteja, joissa tiloihin liittyvät luvat ovat puutteelliset. Tästä syystä myös selvitystyö on osoittautunut paljon luultua haastavammaksi. Työ kaikkien puutteellisten tilojen paikallistamiseksi jatkuu edelleen. Kaupunki arvioi voivansa tiedottaa selvityksen tuloksista tarkemmin viikolla 10.

Rakennusluvissa olevat puutteet poikkeavat toisistaan tapauskohtaisesti. Luvaton tila ei automaattisesti tarkoita, että tila olisi päiväkotitoimintaan sopimaton tai että siitä aiheutuisi siellä oleville turvallisuusuhkaa.

Osassa kohteista ei ole haettu rakennuslupaa lainkaan, osassa sitä on haettu puutteellisesti ja joissain tapauksissa määräaikainen lupa on rauennut. Osassa kohteista rakennuslupa on taas myönnetty, mutta päiväkodit on otettu käyttöön ilman, että rakennusluvan määräyksiä on kaikilta osin noudatettu.

Välitön päiväkodin sulkemisuhka, jossa ilmenneet puutteet aiheuttavat kiireellisiä toimenpiteitä, on tällä hetkellä kahdessa päiväkodissa: yksityisen palvelutarjoaja Ankkalammen Pursimiehenkatu 12:ssa ja Koulumestarintie 15:ssä sijaitsevissa yksiköissä. Näiden yksiköiden osalta rakennusvalvonta on esittänyt kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle tarpeellisten korjausten toteuttamisen takarajaksi 1.4. ja 1.5.

– Tilanteen perusteellisen kokonaiskartoituksen lisäksi olen perustanut kaupungille erillisen task force -ryhmän, jonka tehtävänä on hallita mahdollisista pikaisista tilojen sulkemisista johtuvaa akuuttia tilannetta. Ensisijaisesti varmistamme, että kaikki lapset ovat turvallisissa tiloissa. Tämän ohella pyrimme tekemään kaikkemme, jotta perheiden arki sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Kaupunki käy aktiivista vuoropuhelua vanhempien ja perheiden kanssa, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.

Kokonaisselvityksen valmistuttua on laajempien johtopäätösten aika. Päiväkotitilojen perustamisen liittyvät prosessit ja valvonta on tarkasteltava kokonaisuutena uudelleen. Lisäksi raportointiin, viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon, tilojen ja toiminnan tarkastuksiin, uuden päiväkodin perustamiseen liittyviin ohjeisiin sekä päiväkotien vuositarkastuksiin ja niiden sisältöön on tehtävä muutoksia. Ilmeisimpiin puutteisiin kaupunki on reagoinut heti.

Kaupunki tekee myös tutkintapyynnön kaikista tapauksista, joissa lain mukaiset teonkuvaukset täyttyvät.

– Suhtaudumme erittäin vakavasti esille nousseisiin puutteisiin. Kokonaisuus selvitetään perinpohjaisesti ja kaikki vaadittavat toimenpiteet tehdään prosessien puutteiden kuntoon saattamiseksi. Haluan myös omalta osaltani esittää kaupungin puolesta nöyrimmät pahoittelut niille perheille, jotka joutuvat tilanteen johdosta hankalaan tilanteeseen, pormestari Vapaavuori sanoo.
JAA