Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannukset on korvattava kunnille

Helsingin kaupunginhallitus näkee oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa useita kannatettavia rakenteellisia uudistuksia, kuten esimerkiksi hakeutumisvelvollisuus, “saattaen vaihtaen” -periaate sekä tehostettu opinto-ohjaus perusopetuksessa ja toisella asteella.

Kaupunginhallitus korostaa kuitenkin lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, että oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat kustannukset on korvattava kunnille.

Kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille tulisi jättää riittävästi aikaa valmistautua lain velvoitteiden toteuttamiseen, varmistaa sen vaatima rahoitus sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälkihoidosta.

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon Anna Vuorjoen (Vas.) esittämien vastaehdotusten mukaisena.

Apulaispormestari Pia Pakarinen (Kok.) esitti lausuntoon lisättäväksi, että kaupunginhallitus ei kannata lakiluonnosta, vaan katsoo että tavoitteet olisivat saavutettavissa paremmin kohdistamalla uudistukseen varatut resurssit perusopetuksen, koulupolun nivelvaiheiden ja opinto-ohjauksen vahvistamiseen sen varmistamiseksi ja että kaikki saavuttavat riittävät perustaidot ja löytävät oman koulutusväylänsä.

Pakarisen lisäysehdotuksessa mainittiin myös toisen asteen koulutuksen ryhmäkokojen pienentäminen ja oppimisen tuen vahvistaminen sekä kohdennettun tuen ohjaaminen niille, joille opintokustannukset muodostuisivat opintojen aloittamisen tai jatkamisen esteeksi.

Vastaehdotus hävisi äänestyksessä ja Pakarinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon yhtyivät Wille Rydman, Daniel Sazonov ja Mika Raatikainen.

Talousarvion lähetekeskustelu valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää, että valtuusto käy vuoden 2021 talousarvion valmistelua koskevan lähetekeskustelun valtuuston kokouksessa 17.6.2020.

Helsingin vakiintuneen suunnittelukäytännön mukaan kaupunginvaltuusto käy seuraavan vuoden talousarviota koskevan lähetekeskustelun vuosittain. Pormestarin esittämä talousarvioehdotus vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023 julkaistaan lokakuussa ja se käsitellään kaupunginvaltuustossa marraskuussa. Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2021−2023 laatimisohjeet on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa elokuussa.

Laatimisohjeisiin sisältyvän raamin lähtökohtia ovat valtuustokauden strategian taloustavoitteet, tilinpäätös 2019, kuluvan vuoden talousarvio ja ennusteet sekä seuraavan vuoden taloussuunnitelman mukaiset menot ja tulot sekä ennusteet yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja kuntatalousohjelmassa linjatut kuntatalouteen kohdistuvat valtion toimenpiteet.

Kruunusiltojen raitiovaunukaluston hankesuunnitelma valtuustoon, toimitilastrategia pöydälle kahdeksi viikoksi

Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi esitettiin myös Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukaluston hankesuunnitelma sekä Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan hankesuunnitelma.
Kaupunginhallitus jätti kaupungin uuden toimitilastrategian pöydälle ja se käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 22.6.2020.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.