Pitkospuut. Kuva: Kaarina Heikkonen.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyä tehdään laajassa yhteistyössä


Helsinki on koonnut lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön tehostamiseksi työryhmän, jossa asiaa edistetään laajassa yhteistyössä.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmässä on edustus kaupungin kaikkien toimialojen lisäksi Helsingin syyttäjänvirastosta, Helsingin poliisilaitoksesta, HUSista, Lyömätön Linja/Miessakit Ry:stä, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, Maria Akatemiasta, Monika-Naiset liitto ry:stä, Naisten Linjasta, Pääkaupungin turvakoti ry:stä, Rikosuhripäivystyksestä, Suvanto ry:stä, THL:stä. Työryhmän toimintakausi on viisi vuotta.

Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, viestinnästä ja koulutuksesta. Ryhmä myös seuraa lähisuhdeväkivallan rikoslukumäärän kehitystä. Työryhmä myös selvittää minkälaista työtä pääkaupunkiseudun muissa kunnissa tehdään ja edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa.

Niinikään työryhmä käsittelee valtakunnallisten ehdotusten paikallista toimeenpanoa sekä oleellisia lainsäädännöllisiä muutoksia. Kokoonpano vastaa myös asukkaille tarkoitettujen ohjeiden tuottamisesta ja viestintäkampanjoista.

Tavoitteena on, että kaupunkilaiset tulevat tietoisemmiksi palveluista ja avun kanavista ja heitä rohkaistaan avun piiriin. Väkivalta ilmiönä huomioidaan eri ryhmien näkökulmasta: lasten, nuorten, aikuisten, ikäihmisten, miesten, naisten ja muunsukupuolisten.

Koulutuksella halutaan lisätä työntekijöiden osaamista ja keinoja tunnistaa ja ottaa puheeksi eri palveluissa lähisuhdeväkivalta.

Ensimmäisenä toimintavuotena työryhmässä kuvataan lähisuhdeväkivallan nykytilanne Helsingissä; mitä ilmiö pitää sisällään, minkälaisia verkostoja on jo olemassa ja miltä lähisuhdeväkivalta ja tukipalvelut näyttävät kuntalaisten näkökulmasta. Kaupungissa tehdään toimintaympäristöanalyysi, joka on tarkoitus koota ja julkaista digitaaliselle alustalle. Keskeiseksi teemaksi on vuonna 2021 valittu koronaepidemia ja sen vaikutukset lähisuhdeväkivaltaan.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijä ja kohde ovat tai ovat olleet keskenään läheisessä suhteessa. Lähisuhdeväkivalta voi kohdistua henkilön nykyiseen tai entiseen kumppaniin, lapseen, lähisukulaiseen tai muuhun läheiseen.


Kuva: Kaarina Heikkonen