Asunnon portaikko kuvituskuvana majoittumiselle.

Kuntamallin mukainen palvelu käyttöön tilapäistä suojelua hakeneiden ja saavien majoituksessa

Helsinki on tehnyt sopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan, Helsingin vastaanottokeskusten toiminnasta vastaavan Luona Oy:n kanssa Ukrainasta paenneille kohdennetun majoituspalvelun tuottamisesta. Kuntamallin piiriin kuuluville henkilöille annetaan mahdollisuus joko majoittua Luona Oy:n tarjoamiin vastaanottokeskuksiin tai Helsingin kaupungin tarjoamiin ja varustamiin asuntoihin. Sopimuskausi päättyy 30.9.2022 ja mahdollinen optiokausi päättyy 4.3.2023.

Helsingin tarjoamassa majoituspalvelussa käytetään kaupungin suorassa omistuksessa olevia vapaarahoitteisia asuntoja. Vapaita asuntoja, jotka soveltuvat kyseiseen käyttöön, on noin sata kappaletta. Maahanmuuttoviraston laskentakaavan mukaan näihin on mahdollista asuttaa noin 450 kuntamallin piiriin kuuluvaa henkilöä.

Kuntamalli mahdollistaa tilapäistä suojelua hakevien ja saavien henkilöiden majoittumisen asettautumiskunnassa

Kuntamalli on nopea ja väliaikainen ratkaisu, jossa kunta tuottaa vastaanottokeskukselle ja tilapäistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille vastaanottoon kuuluvia majoitus- ja ohjauspalveluita. Näin pyritään varmistamaan saapuneiden mahdollisuus jäädä siihen kuntaan, johon he ovat asettautuneet Suomeen saapuessaan.

Kuntamallin piiriin kuuluvat tilapäistä suojelua saavat sekä henkilöt, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua sekä tilapäistä suojelua. Henkilön tulee olla rekisteröitynyt kunnan kanssa sopimuksen tehneen vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja henkilön kuulumisesta kuntamalliin tulee olla sovittu vastaanottokeskuksen kanssa.

Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai vuokraamissa asunnoissa, joiden tulee olla asumisen vaatimukset täyttäviä. Kunnan tuottamaan majoitukseen sisältyy asuntojen kalustus ja varustus välttämättömillä tarvikkeilla, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset sekä asuntojen ennallistaminen sen jälkeen, kun henkilö muuttaa pois asunnosta.

Kuntamallia toteutetaan Maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten ja kuntien yhteistyössä ja yhteistoimintana.

Majoituspalvelun kustannukset ovat kaupungille yhteensä 186 000 euroa kuukaudessa ja Luona Oy:ltä saatavat korvaukset 154 000 euroa kuukaudessa. Kaupungin kustannuksiksi jää siis 32 000 euroa kuukaudessa. Tähän ja mahdollisiin muihin majoitukseen liittyviin kustannuksiin varautumiseksi kaupunginhallitus myönsi kaupunkiympäristön toimialalle kokonaisuudessaan enintään 170 000 euroa. Määräraha on sijoitus siihen, että Helsingissä oleskelevat ja tänne verkostonsa muodostaneet Ukrainan sotaa paenneet henkilöt voivat jäädä kaupunkiin Suomessa olonsa ajaksi.

Mitä tarkoittaa tilapäinen suojelu?

Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin, joka on käytössä nyt ensimmäistä kertaa. Neuvoston päätös tuli voimaan 4.3.2022 ja jätti jäsenmaille harkintavaltaa suojelun tarkan kohderyhmän määrittämiseen. Valtioneuvosto päätti asiasta 7.3.2022.

Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Suomessa suojelua annetaan Ukrainan kansalaisille, jotka eivät voi palata takaisin Ukrainaan Venäjän hyökkäyksen takia, Euroopan ja Schengen-sopimuksen ulkopuolisten maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille, jotka ovat oleskelleet Ukrainassa laillisesti ja joiden paluu lähtömaahan turvallisesti ja pysyvästi ei ole mahdollista. Lisäksi tilapäistä suojelua annetaan ukrainalaisten ja Ukrainassa kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua saaneiden perheenjäsenille, jos perheside on muodostettu Ukrainassa ennen 24.2.2022.

Lisää aiheesta
Kaupunginhallituksen päätös 20.06.2022: Kuntamallin käyttöönotto tilapäistä suojelua saaville


Kuvituskuva: Anu-Liina Ginström