Havainnekuva uudesta luonnontiedelukiosta. Kuva: Arkkitehtitoimisto AFKS Oy

Kumpulan kampuksen luonnontiedelukion rakennushanke etenee

Rakennusta koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n hallituksessa joulukuussa 2020. Helsingin kaupunki on käynnistänyt lukion tilojen vuokraamista koskevan päätöksenteon. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 14.1., että se esittää kaupunginhallitukselle rakennuksen vuokraamista. Lopullisen päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto myöhemmin keväällä.

Jos päätökset ovat myönteisiä, uudisrakennushanke etenee kevään aikana tarkempaan suunnitteluun ja lupaprosessiin, ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen kesällä 2021. Lukiolaiset voivat aloittaa uusissa tiloissa Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella arviolta syksyllä 2023.

Yhteistiloja ja yhteistyötä yliopiston kanssa

Tavoitteena on, että luonnontiedelukion toiminta siirtyy Pietari Kalmin katu 5:een rakennettavaan uudisrakennukseen sekä Helsingin yliopiston olemassa oleviin opetus- ja liikuntatiloihin. Myös yliopisto voi käyttää lukion tiloja toimintaansa. Järjestely tehostaa ja joustavoittaa tilankäyttöä ja luo aiempaa paremmat edellytykset lukion ja yliopiston yhteistyölle.

Hanke tukee Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan laajaa tiedekasvatustoimintaa ja opettajakoulutusta ja se antaa mahdollisuuden uusien yhteistyöideoiden nopeaan testauksen kumppanilukion kanssa. Samalla se antaa myös lukiolaisille mahdollisuuden kokea hyvin läheltä, miten huippuyliopistossa tehdään tiedettä. Koulun sijainnin kampuksen yhteydessä ennakoidaankin lisäävän kiinnostusta opiskella Kumpulassa.

Nuorten kasvua ja kehitystä tukeva oppimisen ympäristö

Hankkeessa toteutetaan nykyvaatimusten mukaiset tilat, jotka suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille oppijoille sopiviksi, nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisen ympäristöksi.

Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen kampuksella ja alueella. Yhteinen piha-alue tukee yhteisöllisyyttä, liikunnallisuutta ja opetussuunnitelman toteuttamista. Piha-alue muodostaa myös puistomaisen aukion, jonka on tarkoitus liittyä jalankulkureittinä Kustaa-Vaasantielle. Jalankulkureitin toteutuminen on sidoksissa asemakaavaprosessin etenemisaikatauluun.

Uudisrakennuksesta on tulossa puurakenteinen ja siinä on viisi kerrosta ja osittainen kellarikerros. Rakennus on energia- ja elinkaaritehokas sekä vähähiilinen.

Lue lisää:

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 14.1.21 pöytäkirja

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kuva: Havainnekuva/ Arkkitehtitoimisto AFKS Oy