Oppilaat juoksevat Vesalan ala-aste pihalla Kontulassa. Kuva: Olli Turunen, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Kouluterveyskysely 2019: Helsinkiläislapset ja -nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä

Helsinkiläislapset ja -nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä ja kokevat saavansa apua sekä tukea hyvinvointiinsa.

Suurin osa helsinkiläislapsista ja -nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee terveytensä hyväksi. Lapset ja nuoret viihtyvät koulussa ja oppilaitoksissa. Lähes kaikilla on viikoittainen harrastus. Nuoret kokevat voivansa vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja saavansa apua silloin, kun sitä tarvitsevat. Tukea ja apua hyvinvointiin saadaan koulusta, omilta vanhemmilta, kavereilta ja ystäviltä. Asiat selviävät tuoreen kouluterveyskyselyn Helsingin kuntakohtaisista tuloksista. Tulokset nostavat esille myös huolenaiheita.

Yhä useampi nuori liikkuu vähintään tunnin päivässä – alakoululaisista harvempi

Harvempi alakoululaisista liikkuu vähintään tunnin päivässä verrattuna vuoden 2017 lukuihin. Runsas 41 prosenttia alakoululaisista liikkuu 2–5 päivänä viikossa ja vajaa neljä prosenttia korkeintaan yhtenä päivänä.

Muilla oppiasteilla yhä useampi nuori liikkuu vähintään tunnin päivässä. Liikkuvien osuus on kasvanut sekä tytöillä että pojilla. Liikkuminen on kuitenkin edelleen jakautunutta nuorten keskuudessa; on paljon liikkuvia ja vähän liikkuvia.

Nuorten kannabiksen käyttö lisääntynyt – asenteet käyttöä kohtaan sallivampia

Kannabiskokeilut ovat yleisempiä Helsingissä kuin koko maassa keskimäärin. Noin kolmannes toisen asteen opiskelijapojista on kokeillut kannabista vähintään kerran elämässä ja noin 13 prosenttia pojista on käyttänyt kannabista edeltävän kuukauden aikana. Puolestaan muiden päihteiden käyttö on pitkään jatkuneen vähenemisen jälkeen tasaantunut pääsääntöisesti vuoden 2017 tasolle.

Kannabiskäytön yleistyminen heijastuu nuorten asenteisiin päihteiden käyttöä kohtaan. Yhä useampi helsinkiläisnuori on sallivampi hyväksymään ikäisillään kannabiksen polttamisen. Koko maassa asenteet kannabiksen käytön suhteen ovat tiukemmat kuin Helsingissä. Helsinkiläisnuoret suhtautuvat kuitenkin hieman tiukemmin muiden päihteiden käytön sallimiseen ikäisillään verrattuna aiempaan ja koko maan asenteisiin.

Mielen hyvinvoinnin haasteet yleistyneet

Yksinäisyyden kokemukset, koulu-uupumus ja ahdistuneisuuden tuntemukset ovat yleistyneet helsinkiläislapsilla ja -nuorilla. Varsinkin yhä useampi tyttö kokee koulu-uupumusta, yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. Muutos on pääsääntöisesti nähtävillä kaikilla oppiasteilla. Silti hyvin harva alakoululainen kokee itsensä yksinäiseksi, mutta kouluväsymykseen ja mieliala-ailahteluihin liittyvät tuntemukset ovat lisääntyneet. Yksinäisyyden kokemus ja koulu-uupumus ovat hieman yleisempiä Helsingissä kuin koko maassa.

Noin kolmannes yläkoululaisista ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista sekä runsas 42 prosenttia lukiolaisista on ollut huolissaan omasta mielialastaan edeltävän vuoden aikana. Suurin osa nuorista kokee kuitenkin saaneensa apua mielialan hallintaan läheisiltä tai koulusta.

Joka neljännes nuorista kokenut häiritsevää häirintää – kokemuksista ei kerrota aikuisille

Nuoret helsinkiläistytöt kokivat poikia ja koko maata enemmän häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. Häiritsevässä määrin häirintää koetaan erityisesti julkisilla paikoilla, puhelimessa tai internetissä. Varsinkin julkisessa tilassa koettu seksuaalinen häirintä on tavallisempaa helsinkiläistyttöjen keskuudessa kuin muualla maassa. Myös alakoululaisista noin viisi prosenttia on kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyttämistä edeltävän vuoden aikana.

Häirintää kokeneet jättävät kertomatta kokemastaan luotettavalle aikuiselle. Vain vajaa 30 prosenttia niistä yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää tai väkivaltaa, ovat kertoneet asiasta aikuiselle. Heistä suurin osa kokee saaneensa tukea vanhemmilta, ystäviltä tai muilta läheisiltä. Myös alakoululaisista suurempi osa jättää kertomatta häirinnästä aikuiselle.

Kouluterveyskysely tavoitti kattavasti perusasteen ja lukiolaiset – ammatillisten oppilaitosten vastausmäärä jäi alhaiseksi

Helsinkiläisten lasten ja nuorten kokemuksia hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä on selvitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syyskuussa julkaiseman kouluterveyskyselyn kaupunkikohtaisista tuloksista. Kouluterveyskyselyyn vastasivat peruskoulun 4.- ja 5.- sekä 8.- ja 9.-luokkalaiset sekä lukion ja ammattioppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Helsingissä runsas 23 000 koululaista ja opiskelijaa vastasi kyselyyn keväällä 2019. Ammattiin opiskelevien vastausmäärä jäi huomattavan alhaiseksi, mikä vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen ja vaikeuttaa vertailua aiempiin vuosiin ja muiden oppiasteiden vastauksiin.

Lue lisää:

Kouluterveyskysely 2019 – katsaus Helsingin tuloksiin.

Kouluterveyskyselyn tulokset THL:n avoimessa tulospalvelussa