Korkeasti koulutetuilla työikäisillä Helsinkiin muuttaminen on todennäköisempää

Korkea osaaminen koulutuksella tai työtuloilla mitattuna lisää Helsinkiin muuton todennäköisyyttä. Myös nuorempi ikä ja viimeaikainen opiskelu ovat yhteydessä päätökseen muuttaa Helsinkiin. Sen sijaan lasten kuuluminen perheeseen ja omistusasuminen vähentävät Helsinkiin muuttamisen todennäköisyyttä. Tiedot selviävät kaupunginkanslian uudesta tutkimuksesta Helsinkiin muuttavien valikoituminen.

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka muualta Suomesta Helsinkiin muuttavat työikäiset ovat valikoituneet. Helsinkiin muuttavia verrataan sekä muihin Suomen kuntiin jääviin että muihin Suomen kuntiin muuttaviin ja selvitetään, kuinka Helsinkiin muuttavat poikkeavat näistä joukoista. Lisäksi tarkastellaan millaiset henkilöiden osaamista kuvaavat ja muut ominaisuudet selittävät henkilöiden todennäköisyyttä muuttaa Helsinkiin. Muuttohetkellä opiskelevat on jätetty tutkimusotoksen ulkopuolelle, jotta tarkastelut kuvaisivat henkilöitä, jotka ovat kiinnittyneet työmarkkinoille tai joilla on mahdollisuus osallistua työmarkkinoille päätoimisesti. Tutkimuksen tulokset ovat luonteeltaan kuvailevia.

Koulutus ja työtulot ovat yhteydessä muuttopäätökseen

Helsinkiin muuttamisen todennäköisyys kasvaa korkeamman koulutuksen myötä. Myös nuorempi ikä ja viimeaikainen opiskelu lisäävät Helsinkiin muuton todennäköisyyttä. Koulutuksen ja muuttoalttiuden välistä yhteyttä on tutkimuskirjallisuudessa selitetty esimerkiksi sillä, että muuttamisen mahdolliset taloudelliset hyödyt ovat suuremmat korkeasti koulutetuille kuin matalammin koulutetuille tai sillä, että korkeasti koulutettujen osaaminen on alueellisesti laajemmin hyödynnettävissä. Nuorten suurempaa muuttoalttiutta on puolestaan selitetty sillä, että he ehtivät kartuttamaan muuttamisesta koituvia hyötyjä pitempään kuin vanhempana muuttavat.

Myös korkealle sijoittuminen oman viiteryhmän työtulojakaumassa ennustaa suurempaa Helsinkiin muuttamisen todennäköisyyttä. Henkilöt näyttävät huomioivan muuttopäätöksissään myös heidän työ- ja tulonäkymänsä Helsingin työssäkäyntialueella, sillä korkeammat odotetut työtulot Helsingin työssäkäyntialueella lisäävät Helsinkiin muuton todennäköisyyttä.

Muuttopäätöksissä painavat myös asuntomarkkinatekijät

Myös asuntomarkkinoihin liittyvät tekijät selittävät osaltaan päätöstä muuttaa Helsinkiin. Korkeat asuntojen hinnat omassa asuinkunnassa ovat yhteydessä suurempaan Helsinkiin muuttamisen todennäköisyyteen. Kun asuntohintaero oman asuinkunnan ja Helsingin välillä on pienempi, asumiseen liittyvät mahdolliset lisäkustannukset muutettaessa ovat vähäisemmät. Toisaalta omistusasumisen havaitaan vähentävän Helsinkiin muuttamisen todennäköisyyttä, kun vaihtoehtona on asuinkuntaan jääminen. On myös mahdollista, että korkeiden odotettujen työtulojen yhteys Helsinkiin muuttamisen todennäköisyyteen voi osin heijastaa Helsingin muuta Suomea korkeampia asumiskustannuksia. Oletettavasti suurempituloisille Helsingin korkeilla asumiskustannuksilla on vähemmän merkitystä, minkä vuoksi juuri heidän keskuudessaan Helsinkiin muuttamisen havaitaan olevan todennäköisempää.

Helsingin tuttuus lisää muuttamisen todennäköisyyttä

Monet muutkin tekijät selittävät henkilöiden päätöksiä muuttaa Helsinkiin. Helsingissä hiljattain asuneet tai työskennelleet sekä Helsingissä syntyneet muuttavat Helsinkiin todennäköisemmin kuin muilta ominaisuuksiltaan samankaltaiset henkilöt, joilla ei ole samankaltaisia aiempia kytköksiä Helsinkiin. Lasten kuuluminen perheeseen sen sijaan vähentää Helsinkiin muuttamisen todennäköisyyttä.

Helsinkiin muuttavien valikoituminen (pdf) (Laura Ansala)

Tiivistelmä