Kuva: Jussi Hellsten

Helsingin kestävän kehityksen raportti YK:lle on valmistunut

Helsinki haluaa olla globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijä ja päätti syyskuussa 2018 sitoutua vapaaehtoiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoraportointiin YK:lle, New Yorkin jälkeen toisena kaupunkina maailmassa ja ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina. YK:lle heinäkuussa luovutettava raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 on valmistunut.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Toimintaohjelma Agenda 2030 on universaali ja tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen. Kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG) on kaikkiaan 17, joista YK:n korkean tason poliittinen foorumi määrittelee vuosittain painopistetavoitteet, joiden edistymisestä raportoidaan. Vuoden 2019 painopisteitä ovat tavoitteet hyvä koulutus (SDG4), ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG8), eriarvoisuuden vähentäminen (SDG10), ilmastotekoja (SDG13), rauha, oikeus ja hyvä hallinto (SDG16) sekä yhteistyö ja kumppanuus (SDG17).

”Kaupunkien merkitys maailmassa kasvaa ja tavoitteena on, että kaupungit nähdään strategisina kumppaneina – ei vain agendan toteuttajina – kaikissa niissä pöydissä, joissa globaaleja ongelmia ratkaistaan. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat se universaali viitekehys, jossa tätä keskustelua voidaan käydä tasavertaisesti eri osapuolien kesken”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Tavoitteet muuttuvat agendasta teoiksi kaupunkitasolla

Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden tosiasiallisesta toimeenpanosta toteutuu paikallisella tasolla. Kaupunkien rooli tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä. New Yorkin kaupungin luoma paikallisen raportoinnin malli edistää kaupunkien roolin näkyväksi tekemistä sekä kaupunkilaisten että maailmanyhteisön suuntaan.

Raportin tavoitteena on ollut tuottaa tietoa Helsingin kestävän kehityksen toimeenpanosta. Raportointiprosessiin sitoutumalla ja sen myötä on myös kyetty strategiakauden puolivälissä tarkastelemaan sitä, kuinka Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 tavoitteet palvelevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Raportoinnilla on haluttu myös edistää yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa, sitouttaa muitakin kaupunkeja kestävän kehityksen tarkasteluun ja raportointiin sekä vaikuttaa siihen, että kaupunkien panos kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa globaalisti kasvaa. Helsinki teki läheistä yhteistyötä New Yorkin kaupungin kanssa koko prosessin ajan.

Myös valtion ja kaupunkien välinen tiivis yhteistyö on keskeinen osa kestävän kehityksen tavoitteiden onnistumista.

Helsinki onnistuu hyvin kestävässä kehityksessä

Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 -raportissa päädytään siihen, että Helsingin kaupunkistrategia on kunnianhimoinen ja laaja-alainen ja se sopii tavoitteiltaan hyvin yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Raportissa onnistutaan havainnollistamaan, että Helsingissä on jo toteutettu tai on meneillään paljon toimenpiteitä, jotka edistävät YK:n tavoitteita kaupunkitasolla. Merkittäviä puutteita tai aukkoja kestävän kehityksen painopistetavoitteiden toteuttamisessa ei löydetty.

Vaikka näkökulma raportoinnissa on strategisesti kokonaisvaltainen, se ei kuitenkaan kata kaikkea kaupungin peruspalvelutuotantoa tai -toimintaa. Kaupunki edistää YK:n tavoitteiden toteutumista monilla muillakin kuin tässä raportissa esiin nostetuilla toimenpiteillä. Lisäksi raportissa todetaan, että YK:n tavoitteiden seurantaan soveltuvia mittareita olisi tarpeen kehittää ja täydentää mahdollisen jatkoraportoinnin yhteydessä. Seurantamittariston osalta haasteena on vertailukelpoisen mittariston kehittäminen. Myös kestävän kehityksen tavoitteiden alatavoitteiden yhtymäkohdat paikallisen tason toimintaan olisi hyvä analysoida yksityiskohtaisemmin.

Tulokset ohjaamaan kaupungin toimintaa

Raportin tulosten ja raportointiprosessissa nousseiden kysymysten myötä kaupungin strategian jalkautusta kehitetään, jotta kestävän kehityksen tavoitteet toteutuisivat kaupunkiorganisaatiossa mahdollisimman hyvin. Tietoisuus kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä omassa työssä lisää onnistumisen mahdollisuutta.

Helsinki niin ikään viestii tuloksista aktiivisesti kaupunkilaisille ja sidosryhmilleen, jotta tietoisuus kestävän kehityksen tavoitteiden merkityksestä kaupungin jokapäiväisessä toiminnassa lisääntyy.

Helsinki myös jatkaa aktiivista kansainvälistä vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on saada muita kaupunkeja mukaan sitoutumaan vapaaehtoiseen toimeenpanoraportointiin. Helsinki pyrkii yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa vaikuttamaan siihen, että keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla ja verkostoissa – sekä erityisesti YK:ssa – kaupunkien painoarvo tunnistetaan ja kaupungeilla on tulevaisuudessa mahdollisuus osallistua myös agendan ja tavoitteiden luomiseen – ei vain niiden toimeenpanoon. Helsinki myös työskentelee aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden globaalin tunnettuuden parantamiseksi.


Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019  PDF

Lue lisää Helsingin kestävästä kehityksestä