Kaupunginvaltuston istunto. Kuva Helsingin kaupungin aineistopankki.

Päiväkodille uudisrakennus Kalasatamaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelmat päiväkodin uudisrakennuksesta Kalasatamaan Capellan puistotielle sekä Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen peruskorjaukseen.

Väestöennusteen mukaan Kallion peruspiirissä 1–6 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa vuosina 2018–2028 noin 1 150 lapsella, joista arviolta noin on 35 ruotsinkielistä. Suurin osa kasvusta kohdistuu Kalasataman alueelle. Päiväkoti Capellan puistotie 27:n lisäksi alueelle on kaavoitettu tontteja kahdelle muulle päiväkodille. Kaavoitus jatkuu siten, että alueen pohjoisosassa tullaan varautumaan vielä kolmeen päiväkotitonttiin. Alueelle on suunnitteilla myös yksityisiä päiväkoteja.

Nyt hyväksytyn hankesuunnitelman enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa. Suunnitelmien mukaan päiväkotirakennus valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen tekninen peruskorjaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman. Käpylän peruskoulu toimii kolmessa rakennuksessa, joista Hykkylä on perusparannettu vuosina 2010−2011 ja Untamo ja Väinölä ovat laajan perusparannuksen tarpeessa. Nyt hyväksytty hankesuunnitelma koskee Väinölää, joka on valmistunut vuonna 1929.

Kuntotutkimusten perusteella Väinölä on kokonaisuudessaan laajan teknisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1, eli se on rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa saa tehdä töitä, jotka heikentävät sen rakennustaiteellista, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Väinölä on tarpeellinen osa perusopetuksen palveluverkkoa ja sen oppilaskapasiteetti on noin 330, kun koko Käpylän peruskoulun oppilaskapasiteetti on yhteensä 880. Käpylän peruskoulu on oman alueensa lähikoulu, jonka yleisopetuksen oppilaat tulevat pääosin Käpylän ja Kumpulan alueilta. Kolmen rakennuksen tiloja käytetään joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.

Hankesuunnitelman mukaan rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 18 400 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Toimenpiteet arviointikertomuksen johdosta

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on koottu esityslistan liitteenä olevaan selvitykseen.

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 2019 aikana yhteensä 21 kertaa. Esityslistojen yhteenlaskettu käsiteltävien asioiden määrä oli 372 asiaa, äänestyksiä kertyi hieman yli 100.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 15.1.2010. Kokousaikataulu on julkaistu kaupunginvaltuuston sivuilla.

Kaupunginvaltuuston kokouksen päätöstiedote