Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti viime vuoden tilinpäätöksen. Kaupungin tilikauden tulos oli 386,8 miljoonaa euroa ja se oli noin 199 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Tähän vaikutti arvioitua parempana toteutunut toimintakate sekä verotulojen kasvu talousarviossa ennakoitua paremmin.

Verotuloja kertyi 3 416,6 miljoonaa euroa. Kokonaisverotulot toteutuivat 83,6 miljoonaa euroa talousarviota korkeampina. Helsingin verotulojen kehitys oli parempi kuin maassa keskimäärin, vaikka Helsinki alensi veroprosenttiaan puolella prosentilla vuoden 2018 alusta.

Tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltiin vuoden 2018 arviointikertomus, jossa tarkastuslautakunta arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet, ja onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikertomuksessa esitetään suosituksia muun muassa perusopetuksen ja omaishoidon kehittämiseksi sekä ja päästövähennysten tehokkaammaksi toteuttamiseksi. 

Hyvinvointisuunnitelman kohderyhmänä kaikki helsinkiläiset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet vuosille 2019–2021. Hyvinvointisuunnitelma kokoaa uudella tavalla yhteen kaupungissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Suunnitelman tuottamisen lähtökohtana on tutkimustietoon perustuva tilannekuvaus helsinkiläisten hyvinvoinnista ja palveluista ja sen kohderyhmänä ovat kaikki kaupunkilaiset.

Itiksen vanhin osa säilytetään

Itäkeskuksen kauppakeskuksen Itiksen vanhinta osaa päätettiin suojella asemakaavan muutoksella. Vuonna 1984 valmistunutta rakennusta pidetään merkittävänä osana Itäkeskuksen kaupunkirakenteellista kokonaisuutta. Asemakaavan muutoksella turvataan Itiksen vanhimman osan julkisivujen ja keskeisten sisätilojen suojelu. Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun niin, että suojelulla ei vaikeuteta kauppakeskuksen elinkaaren edellyttämiä tavanomaisia ylläpito- ja peruskorjaustoimenpiteitä eikä estetä kauppakeskuksen tarvitsemia muutostöitä toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamiseksi eikä vaikeuteta Tallinnanaukion kehittämistä alueen asukkaille viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi. Palautusehdotusta ei kuitenkaan hyväksytty äänestyksessä.

Itäiselle saaristolle asemakaava

Helsingin itäiselle saaristolle hyväksytty asemakaava mahdollistaa saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä ja lisää virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Alueen maa- ja vesialueiden pääasialliset käyttömuodot liittyvät vapaa-ajanviettoon.
Itäisen saariston aluetta rajaavat lännessä Laajasalo ja Santahamina sekä idässä Helsingin ja Sipoon välinen raja. Suunnittelualueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Yli 3 hehtaarin suuruisia saaria on 16, joista suurimpia ovat Villinki, Itä-Villinki ja Pikku Niinisaari.
Alueella on yksityisten kesähuviloiden lisäksi kesämajayhdyskuntia sekä järjestöjen, yhdistysten ja yritysten virkistys- ja koulutuskeskuksia.

Kaupunginvaltuuston kaikki päätökset julkaistaan täällä.

Valtuuston äänestyskartat ja muuta tietoa valtuuston kokouksesta julkaistaan Helsinki-kanavalla videotallenteen yhteydessä. 

Tilinpäätös 2018

Arviointikertomus

Hyvinvointisuunnitelma

Kaupunginvaltuusto kokoontuu kesätauon jälkeen seuraavan kerran 28. elokuuta klo 18.